Teejuht kevad 2023

„Rootsi lennundussektor töötab aktiivselt lennunduse elektrifitseerimise kallal. Teeme sihtinvesteeringuid, et aidata saada teadmisi ning katsetada uut tehnoloogiat ja moodsaid lahendusi. Samal ajal uurib Rootsi Transpordiamet, kuidas saaksid elektrilennud hangi- tud lennuliikluse osaks,“ ütles taristu- ja elamumajan- dusminister Andreas Carlson. Lisaks on Rootsis käimas mitu projekti, mis sillutavad teed lennunduse järgmisele ajastule. Näiteks projekt „ELISE – “, mille eesmärk on Electric Aviation in Sweden koondada elektrilisel jõul töötavate õhusõidukite aren- damist ja kasutamist Rootsis. Heart Aerospace on selle projekti kõrvaltulem. Teine huvitav projekt on Skellefteå linnas algatatud ELIS, mille eesmärk on saada elektrilennunduse varajase kasutuselevõtu ja elektrifitseeritud lennunduse äristamise juhtivaks sõlmpunktiks Rootsis ja . Veel üks oluline kaugemalgi projekt, mis kestis ajavahemikul 2018–2021, on „Fossil-free Aviation 2045“, mille lõid SAS, Swedavia ja Rootsi uurimisinstituudid (RISE) eesmärgiga luua ja käivitada innovatsiooniklaster, mis juhib protsessi ning koordineerib väärtusahela sidusrühmi alates puidust kuni tiibadeni, et juhtida üleminekut säästvale lennun- dusele. Põhjamaad teevad kliimaneutraalse lennunduse nimel koostööd Kliimaneutraalse lennunduse poole püüdlemine ei ole ainult riiklik, vaid laiem liikumine. Põhjamaade elektri- lennunduse võrgustiku (NEA) raames on Põhjamaad ühendanud jõud, et kiirendada elektrilennunduse kasutuselevõttu. NEAd rahastab Nordic Innovation, mis on Põhjamaade Ministrite Nõukogu alla kuuluv organisatsioon. NEA on platvorm, kuhu on kogunenud Põhjamaade osalejad, et kiirendada elektrilennunduse kasutuselevõttu Põhjamaades. See projekt on kuue Põhjamaa riigi kaheteistkümne partneri koostöö. Kõigil Põhjamaadel on suur soov muutuda keskkonna- säästlikumaks. 2019. aasta jaanuaris allkirjastasid Põhjamaade peaministrid „Põhjamaade süsinikdiok- siidi neutraalsuse deklaratsiooni“, millega liikmesriigid kohustuvad riiklikult tugevdama koostööd, et saavu- tada süsinikuneutraalsus. Deklaratsioonis rõhutatak- se transpordisektori dekarboniseerimist. Lennundussüsteemi ümberkujundamise korraldamine Selleks et ümberkujundamine toimuks kiiresti, on kõige tähtsam sidusrühmade koostöö. Swedish Aviation Industry Group (SAIG) ühendab umbes 90 Rootsi ettevõtet kogu lennunduse ökosüsteemist ning soodustab arengut, osaledes projektides, töörühmade aruteludes ja strateegiate kujundamises. Tänu oma ulatuslikule liikmeskonnale on SAIG ühtlasi uute sääst- vate tegevuste ja algatuste partner või mõnikord ka nende algataja. Fredrik Kämpfe, endine pikaajaline

Foto: Fredrik Kämpfe

Stockholm, Arlanda lennujaam.

Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) töötaja, juhib alates 2018. aastast SAIGi lennunduspoliitilist tööd:

„On selge, et Rootsi on hästi varustatud ja valmis lahendama probleeme, mis seonduvad lennundussektori säästva arengu eesmärkide saavutamisega. SAIGi peres on meil ühed huvitavaimad ettevõtted, kes arendavad tehnoloogiaid ja strateegiaid, mida me vajame oma eesmärkide saavutamiseks. Meie liikmetest lennufirmad SAS ja Braathens Regional Airlines on selgelt esirinnas tehnoloogiate ja poliitika edendamisel, et suurendada SAFi tootmist ja kasutuselevõttu ning võtta varakult kasutusele elektrilised õhusõidukid. Mõlemad lennuettevõtjad on ka allkirjastanud lennuki Heart Aerospace ES30 ostu soovi. Kuna Heart Aerospace kuulub samuti meie perekonda, siis oleme hoolitsenud järgmise põlvkonna lennunduse eest, milleks on saastevaba lend. Olen väga uhke, et esindan ette- võtteid, kellel on nii ettenägelikud ambitsioonid lennunduse keskkonnahoidliku- maks muutmisel.“

Et arenguga kursis olla, on Rootsi lennutööstuskontsern ka Euroopa liidu AZEA liige ning osaleb aktiivselt töörühmades 4 ja 6.

109

TEEJUHT / NR 5

Powered by