Teejuht kevad 2023

t

VDES peamised erinevused võrreldes AIS süsteemiga on järgmised: Ÿ lisandunud uued kanalid – mobiilse mereside sagedusalalt 156–162 MHz – ASM 2027 ja 2028, VDE (1024–1026, 1084– 1086) uplink , VDE (2024–2026, 2084–2086) downlink – või- maldab korraldada kahesuunalist andmesidet üle satelliitide ja edastada suuremaid andmemahtusid; Ÿ VDE-Terrestrial kanali laius võib olla kuni 100 kHz (neli 25 kHz kanalit „kokku liidetud“) – võimaldab tõsta andmeedastuskiirust ja sellega paremat integreerimist teiste sidelahendustega (nt 4G, 5G); Ÿ uued efektiivsemad kodeerimisskeemid: ASM – π /4QPSK, VDE – 8PSK ja 16QAM, Ÿ laiema sagedusriba ja efektiivsema kodeerimisskeemi tõttu on andmeside kiirus suurem – ASM 19,2 kb/s kuni 28,8 kb/s ja VDE 38,4 kb/s (25 kHz kanalis) kuni 307,2 kb/s (100 kHz kanalis); Ÿ VDE on dupleksside – võimaldab eri kanalitel üheaegselt and- meid saata ja vastu võtta; Ÿ signaali transmissioonivea parandus tehakse spetsiaalse kodeerimistehnoloogia abil – suurendab andmeedastuskiirust, kuna väheneb vajadus andmeplokkide korduvsaatmise järele; Ÿ saatja suurem võimsus – valitav vahemikus 1 W – 25 W (võim- sus max < 50 W) – võimaldab paremat sidet kaugel asuvate satelliitidega. Võrreldes AISiga saavutatakse VDESi puhul peamine efekt mereside endiste kõneside kanalite kasutuselevõtuga andmesideks, uute kanalite hästi läbimõeldud kasutusplaaniga, millega omakorda tagatakse kiire andmeside mõlemas suunas. VDES andmeside pakub ka paremat küberturvalisust, sh krüpteeritud andmesidet (võrguprotokoll on optimeeritud kõrge usaldusväärsusega andme- sideks), võimaldab juurdepääsu merenduse pilveteenustele ja toetab e-navigatsiooni funktsioone. E-navigatsiooni peamised teenused on järgmised: Ÿ laevaliiklusteenused (VTS: info-, navigatsiooniabi- ja liikluse organiseerimisteenus); Ÿ trasside vahetamine (kavandatud sõidujoone kohta info vaheta- mine teiste laevadega ja VTS keskusega); Ÿ sadamateenused; Ÿ meresõiduohutuse teave; Ÿ lootsimise teenused; Ÿ pukseriteenused; Ÿ raporteerimine, laevaettekanded; Ÿ meditsiiniabi; Ÿ mereabiteenused; Ÿ laevade kaughooldus; Ÿ navigatsioonikaartide uuendamine; Ÿ meteoroloogia ja hüdroloogia; Ÿ jäämurdeteenuse; Ÿ otsingu ja päästega (SAR) seotud teenused. Kokkuvõtlikult on AIS/VDES baasjaamade soetamisega Eestis saa- dud üle vanade AIS baasjaamade iganenud tehnoloogiast ja füüsilisest amortiseerumisest põhjustatud riskidest ning loodud hea alus tuleviku digilahenduste kasutuselevõtuks laevaliikluse ohutuse ja logistika tõhustamisel.

S-AIS üheks olulisemaks puuduseks on ühesuunalised teenused ( simplex side), mis tähendab, et AIS satelliitidelt ei ole võimalik laevade AIS jaamadele sõnumeid saata, millest tuleneb, et puudub võimalus laevalt laevale või kaldalt laevale sideks AIS kanalites, kui laev on AIS baasjaamade levist väljas (avaookeanil). Osaliselt saab probleemi lahendada kahel viisil: satelliitside selliste sidesüstee- mide kaudu nagu Iridium või Inmarsat, mis on kallis ja nõuab spet- siaalset varustust või andmeside mobiilsidevõrgus laevade puhul, mis ei asu rannikust kaugel. Kokkuvõtlikult on AIS süsteemi peamisteks puudusteks: Ÿ kogu side peab mahtuma ainult kahele simplex režiimis kanalile (2 sagedust); Ÿ andmeside kiirus 9,6 kbit/s; Ÿ kaitsmata side (autentimiseta ligipääs kõigile, krüpteeritud side puudumine). Eelloetletud põhjustel ilmnevad järgmised arengut pärssivad probleemid: Ÿ on tekkinud ülekoormatud raadioeetriga piirkonnad; Ÿ S-AIS vastuvõtja vastuvõtualas on korraga liiga palju saatjaid (kuni 5000 ja rohkem laeva) samal sagedusel (AIS ajajaotus- süsteemis on teoreetiliselt samaaegselt kasutatavaid ajapilusid 4500); Ÿ e-Navigatsiooni teenuseid ei ole võimalik „mahutada“ AIS kana- litele; Ÿ AIS süsteemi baasil ei saa välja arendada autonoomseid laevu; Ÿ AIS side puudulik küberturvalisus. VDES võimaldab üle saada S-AIS peamisest puudusest ja lahen- dada enamiku loetletud AIS probleemidest rahvusvaheliste stan- dardite kohaselt kahesuunalise side ( duplex ) kanalite kasutusele- võtuga, mistõttu kaob vajadus kasutada eri teenusepakkujatega seotud kalleid vahendussüsteeme ja seadmeid. Sellised sidelahendused võimaldavad lisaks laevade täpsele asu- kohale, kursile, kiirusele ja olekule saata asjakohast teavet, näiteks triivivate objektide märkamisest, kalastuspiirkondadest, reostusest, võimalikest sadamasse jõudmise hilinemistest ja muudest ohutuse või logistikaga seotud juhtumitest. VDES on raadiosidesüsteem, mis töötab laevade, kaldajaamade ja satelliitide vahel automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS), raken- duspõhiste sõnumite (ingl Application Specific Messages , ASM ) ja VHF andmeside (ingl VHF Data Exchange , VDE ) sagedustel Marine Mobile VHF sagedusribas. VDES süsteem võimaldab mereside kanalite efektiivsemat, samuti raadiospektri tõhusamat kasutamist, sisaldab Automaatse Identifit- seerimise Süsteemi kogu funktsionaalsust ja on suunatud üha kasvavatele andmete edastamise nõuete ja vajaduste rahuldami- sele kalda ja laeva vahel ning laeva ja laeva vahel.

t

25

TEEJUHT / NR 5

Powered by