Teejuht kevad 2023

Allikas:

. Produkte . [www] InfraTest Prüftechnik GmbH

70

60

50

40

30

52

53

45

64

20

10

0

Tehasest võetud AC 32 base segust eraldatud bituumen Tehasest võetud AC 16 surf segust eraldatud bituumen

Objeklt võetud AC 32 base segust eraldatud bituumen Objeklt võetud AC 16 surf segust eraldatud bituumen

Standard RTFOT

RTFOT temperatuuril 143 °C

Joonis 3. Standardi EVS-EN 12607-1:2014 kohaselt lubatud kaks eri kujuga klaasanumat RTFOT katse läbiviimiseks. ajalist vananemist (penetratsiooni ja pehmenemistäpi muutuse põhjal) imiteeris kõige täpsemalt RTFOT, mis sooritati 143 °C juures. Katsete kokkuvõtted Katse 1 eesmärgiks oli uurida RTFOT vanandamise mõju bituumeni penetratsiooni ja pehmenemistäpi näitajatele, kui sooritada katse erinevatel temperatuuridel, kestustel ning õhuvooludel. Vananda- mata bituumeni penetratsioon oli 76 x 0,1 mm ja pehmenemistäpp 48 °C. Esmalt sooritati bituumeniga RTFOT standardijärgne vanandamine (temperatuuril 163 °C, õhuvoolul 4000 ml/min ja kestusel 75 min). Vanandatud bituumeni penetratsiooniks mõõdeti 47 x 0,1 mm ja pehmenemistäpiks 54,7 °C. Lisaks standardijärgsele temperatuurile sooritati RTFOT veel tem- peratuuril 143 °C ja 183 °C. Õhuvool ja kestus jäeti seejuures muut- mata. Temperatuuril 143 °C sooritatud RTFOTi järgselt mõõdeti vanandatud bituumeni penetratsiooniks 53 x 0,1 mm ja pehme- nemistäpiks 51,6 °C. Temperatuuril 183 °C läbi viidud RTFOT andis samadeks tulemusteks 40 x 0,1 mm ning 57,8 °C. Järelikult RTFOTi temperatuuri tõustes langeb vanandatud bituumeni penetratsioon ning tõuseb pehmenemistäpp. Lisaks standardijärgsele kestusele sooritati RTFOT veel kestustel 55 min ja 95 min. Õhuvool ja temperatuur jäeti seejuures muutmata. Kestusel 55 min sooritatud RTFOTi järgselt mõõdeti vanandatud bituumeni penetratsiooniks 50 x 0,1 mm ja pehmenemistäpiks 53,4 °C. Kestusel 95 min läbi viidud RTFOT andis samadeks tule- musteks 43 x 0,1 mm ning 56,4 °C. Järelikult RTFOTi ajalise kestuse suurenedes langeb vanandatud bituumeni penetratsioon ning tõu- seb pehmenemistäpp. Lisaks standardijärgsele õhuvoolule sooritati RTFOT veel õhu- vooludel 3500 ml/min ja 4500 ml/min. Temperatuur ja kestus jäeti seejuures muutmata. Katsetulemuste põhjal tuli välja, et kõigi kolme nimetatud õhuvoolu juures ei esinenud vanandatud bituumeni penetratsioonis märkimisväärset erinevust, jäädes vahemikku 46–47 x 0,1 mm. Pehmenemistäpiks mõõdeti õhuvoolul 3500 ml/min sooritatud RTFOTi järgselt 55,2 °C ning õhuvoolul 4500 ml/min sooritatud RTFOTi järgselt 54 °C. Tulemused näitavad,

Joonis 4. Tehasest ja objektilt võetud seguproovidest eraldatud bituumenite penetratsioon koos standardse RTFOTi ning 143 °C juures sooritatud RTFOTi teel vanandatud bituumeni penetratsiooniga.

56

54

52

50

48

49,6

52,2

52,4

54,8

46

44

42

40

Tehasest võetud AC 32 base segust eraldatud bituumen Tehasest võetud AC 16 surf segust eraldatud bituumen

Objeklt võetud AC 32 base segust eraldatud bituumen Objeklt võetud AC 16 surf segust eraldatud bituumen

Standard RTFOT

RTFOT temperatuuril 143 °C

et nimetatud vahemikus õhuvoolu suurendamisel muutub pehme- nemistäpp madalamaks. Saadud tulemusi ei saa aga võtta abso- luutse tõena ning teema nõuaks parema selguse saamiseks edasist uurimist. Katse 2 eesmärgiks oli võrrelda erinevatel RTFOT tingimustel vanan- datud bituumenite omadusi reaalse vananemise olukorraga (teha- sest ja objektilt võetud seguproovidest eraldatud bituumeni näitaja- tega). Tehasest võetud AC 32 base segust eraldatud bituumeni penetratsiooniks mõõdeti 64 x 0,1 mm ning pehmenemistäpiks 49,6 °C. Objektilt võetud samast segust eraldatud bituumeni puhul olid näitajateks 52 x 0,1 mm ja 52,4 °C. Tehasest võetud AC 16 surf segust eraldatud bituumeni penetratsiooniks saadi aga 53 x 0,1 mm ning pehmenemistäpiks 52,2 °C. Objektilt võetud samast segust eraldatud bituumeni puhul mõõdeti näitajateks 45 x 0,1 mm ja 54,8 °C. Tulemustest ilmneb, et mõlema segu koosseisus vananeb bituumen intensiivselt nii segu segamise käigus kui ka selle hilisema transpordi jooksul tehasest objektile. Seejuures katsetatud segu AC 32 base koosseisus oleva bituumeni lühiajalist vananemist (penet- ratsiooni ja pehmenemistäpi muutuse põhjal) imiteerib kõige täpse- malt RTFOT, mis sooritati 143 °C juures, segu AC 16 surfi puhul aga standardsetel tingimustel läbiviidud RTFOT. Joonis 5. Tehasest ja objektilt võetud seguproovidest eraldatud bituumenite pehmenemistäpp koos standardse RTFOTi ning 143 °C juures sooritatud RTFOTi teel vanandatud bituumeni pehmenemistäpiga.

73

TEEJUHT / NR 5

Powered by