Teejuht kevad 2023

ÕHK

ÜLIKERGÕHUSÕIDUKID

Muudatused ülikergõhusõiduki piloodiloa taotlemisel

Liina Kalm , Transpordiameti lennutegevuse üksuse koolitusorganisatsioonide vaneminspektor Margit Markus Moossen , Transpordiameti juhtimisõiguse osakonna juhataja

Eestis on hinnanguliselt poolsada aktiivset motodeltaplaaniga lendajat, kellest vaid ligikaudu 30 piloodil on olnud ülikergõhusõiduki piloodiluba (ULPL). Seni kehtinud nõuete tõttu pole praegu ilmselt ühelgi neist kehtivat piloodiluba. Võimalik, et osa lendajatest, kellel pole kunagi piloodiluba olnud, ei ole läbinud ka loa saamiseks vajalikku koolitust.

ee on viinud ohutustaseme languseni ning 2021. aastal S juhtus kaks õnnetust juhitavuse kaotanud motodelta- plaanidega, kus põhjuseks oli eelkõige pilootide vähene kogemus. Selline olukord on tekkinud pikema aja jooksul, kus ühest küljest pole riikliku järelevalve inim- ja rahalise ressurssi puudusel pööratud piisavat tähelepanu ülikergõhusõidukite järelevalvele ning teisest küljest on olnud samadel põhjustel puudulik suhtlus motodeltaplaaniga lendajatega. Eelmiseks aastaks oli Eestis tekkinud olukord, kus motodelta- plaanide piloodid ei järginud kehtivaid nõudeid, pidades neid liialt rangeteks, kuid jätkasid siiski lendamist. Pädevuste taasta- miseks oli lisaks tahtele puudu ka kontrollpiloodi pädevusega pilootidest, kes oleksid saanud teha kontroll-lende, mis võimal- danuks aegunud ULPL omanikel taastada oma õigused. Sa- muti puuduvad seni kehtivate õigustega lennuõpetajad ning pikalt olid puudu ka nõuetekohaselt heaks kiidetud koolitajad.

Praegu on küll ühel koolitajal heakskiidetud programm olemas, kuid lennuõpetajate puuduse tõttu ei ole endiselt võimalik õpila- si koolitada, seda just lendamise osas. Ülikergõhusõidukite pädevusnõuded ei ole reguleeritud ühtsete Euroopa Liidu nõuetega (nn EASA reeglitega), aga arvestades kujunenud olukorda, on siiski mõistlik arvestada üldiste trendi- dega Euroopa Liidu tasandil erapilootide pädevuste reguleeri- misel. Eelmise aasta lõpuni kehtinud ülikergõhusõidukite pilootide pädevusnõudeid muudeti viimati 2014. aastal, mis- tõttu olid need ajale mõnevõrra jalgu jäänud. Need ei olnud enam proportsionaalsed, arvestades ülikergõhusõidukite käita- jate arvu ja käitamispiirkondi ega järginud ka arenguid Euroo- pas, kus järjest enam on liigutud lihtsamate reeglite suunas ning lihtsustatud eelkõige nõudeid koolitusele ja koolitus- organisatsioonidele. Samal ajal on suurendatud pilootide isiklik- ku vastutust, vähendades seeläbi riigi sekkumist.

100

TEEJUHT / NR 5

Powered by