Teejuht kevad 2023

Foto: Pexels.com

Ülikergõhusõidukiks loetakse kuni kahe istekohaga õhusõidukit, mille maksi- maalne stardimass ei ületa üldjuhul 450 kg. Ülikergõhusõidukid liigitatakse nelja kategooriasse: A-klassi ülikergõhusõidukid, B- klassi ülikerglennukid, kopterid ja gürokopterid. A-klassi ülikergõhusõidukite hulka kuuluvad muuhulgas ka küllaltki populaarsed motodeltaplaanid.

Olulisimad muudatused ülikergõhusõidukite pilootidele on järgmised:

Ülikergõhusõidukit võib juhtida piloot, kellel on Transpordiameti väljastatud vastava õigusega piloodiluba või mõne teise riigi lennuameti väljas- tatud ja Transpordiameti tunnustatud piloodiluba.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Piloodiloa saamiseks vajalik teooriaeksam sooritatakse koolitusorganisatsioonis, Transpordiamet teooria- eksamitega ei tegele. Piloodiloa saamiseks on vajalik LAPL tervisetõend; A-klassi ülikergõhusõiduki pilootidelt tervisetõendit ei nõuta. Täpsustatud on A-klassi ülikergõhusõiduki piloodiloa saamiseks vajaliku teooriakoolituse nõudeid (eemaldatud koolituse ajaline nõue ja täpsustatud koolituse teemasid). A-klassi ülikergõhusõiduki piloodile ei kehti enam hiljutise lennukogemuse nõuded. B-klassi ülikerglennukite piloodid saavad oma hiljutise lennukogemuse nõuete täitmiseks kasutada ka kogemust SEP (land) klassis. Lennuõpetaja pädevus on tähtajatu ning selle õiguse kasutamiseks on vaja järgida hiljutise kogemuse nõudeid. Kontrollpiloodi tunnistuse kehtivusaega on pikendatud 5 aastani senise 3 aasta asemel. Kontrollpiloodi tunnistuse saamiseks ei ole vaja sooritada kontroll-lendu. Kontrollpiloodi tunnistuse pikendamise tingimusi on muudetud – edaspidi on tunnistuse pikendamiseks vaja läbida täienduskoolitus. Koolitusi võib korraldada registreeritud või deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon (DTO).

Transpordiamet arutas motodeltaplaanide pilootidega muu- datuste vajadust 2022. aasta kevadel, et suurendada lennu- tegevuse ohutust. Nende soov oli taastada oma piloodiload ning tegutseda seadusandlikus raamistikus, samas tegid nad ettepaneku lihtsustada ULPL nõudeid. Kõike eelnevat arvesse võttes leidis Transpordiamet, et liht- sustatud nõuded aitaksid kaasa piloodilubade taastamisele ja uute pilootide koolitamisele ning koostas teede- ja sideministri 21.12.2001 määruse nr 125 „Lennundusspetsialistide vanu- sele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineeri- misele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele len- nunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennun- duslubade tunnustamise eeskiri“ muutmise eelnõu, mille eelmise aasta lõpus majandus- ja kommunikatsiooniminister ka vastu võttis. 2. jaanuaril 2023 jõustunud määruse muuda- tuse eesmärgiks on suurendada efektiivsust, tagada proport- sionaalsus, aidata kaasa vastutustundlikumale ülikergõhu- sõidukite käitamisele ning suurendada ohutuse taset.

101

TEEJUHT / NR 5

Powered by