Teejuht kevad 2023

Artikkel on tõlgitud ingliskeelsest versioonist. Originaali saab lugeda siit.

KLIIMANEUTRAALNE LENNUNDUS

Rootsi valmistub kliimaneutraalseks lennunduseks

2022 – ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide aasta lennunduses Ülemaailmne lennundusorganisatsioon IATA võttis 2021. aasta oktoobris vastu eesmärgi „Fly Net Zero“, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. 2022. aasta septembris leppisid Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) liikmesriigid kokku rahvusvahelise lennun- duse pikaajalises ülemaailmses eesmärgis, milleks on võimalikult vähe süsinikdioksiidi heitmeid 2050. aastaks. Euroopa lennundussektor avalikustas 2022. oktoobris oma säästva arengu juhtalgatuse „Destination 2050 – A route to net zero Euro- pean aviation“, mille järgi saavutavad kõik Euroopa Liidus, Ühend- kuningriigis ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonis (EFTA)

Fredrik Kämpfe , tööstussuhete direktor Rootsi lennundustööstuse kontsernis. Endine EASA peajuristi asetäitja ning lepingute ja välisesinduste üksuse juht rahvusvahelise koostöö osakonnas Ülemaailmne lennundussektor on teadlik ja nõustub, et lennundustaristu ja lennutegevuse käigus tekkivad heitmekogused peavad jõudma neto- nullini. 2022. aasta jääb meelde teed- rajava aastana, mil võeti vastu mitu otsust, mis aitavad seda tähtsat ees- märki saavutada. 017. aasta juunis hääletas enamik Rootsi parlamendi liik- 2 metest kliimapoliitika raamistiku poolt. Rootsil on suured kliimaeesmärgid ja nende siht on olla 2045. aastaks esimene fossiilkütuse vaba heaoluriik maailmas. Eesmärk on saavutada olu- kord, et 2045. aastaks kasvuhoonegaase heitgaaside hulgas ei oleks, ning hoida edaspidi heitmekogused negatiivsed. Teised riigid ja ülemaailmsed organisatsioonid on samuti rohkem pühendunud säästva arengu edendamisele, kuid tundub, et Rootsi on endiselt kliimaneutraalse lennunduse juhtrollis. Rootsi lennutranspordi sektor on välja töötanud plaanid ja arengu- kavad, et see eesmärk saavutada. Siinses artiklis kirjeldatakse lähemalt Rootsi pühendumust sellele sektorile. Esmalt anname üle- vaate ülemaailmse kliimakohustuse kujunemisest eelmisel aastal.

Eesmärk on saavutada olukord, et 2045. aastaks kasvuhoonegaase heit- gaaside hulgas ei oleks, ning hoida edaspidi heitme- kogused negatiivsed.

105

TEEJUHT / NR 5

Powered by