Teejuht kevad 2023

ÕHK

nundusringkonna liikmeid üles ühendama jõud, et valmistuda saasteta õhusõiduki tulekuks.

toimuvad ja sealt väljuvad lennud 2050. aastaks süsinikdioksiidi heitmekoguste nulltaseme.

AZEA siht on valmistada lennunduse ökosüsteemi ette vesinikul või elektril töötava jõuallikaga õhusõidukite kasutuselevõtuks, et lennu- transport aitaks saavutada Euroopa 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi. See liit ühendab lennukitootjate, lennuettevõtjate ja -len- nuväljade käitajate, energiaettevõtete, kütusetarnijate, standardi- mis- ja sertifitseerimisasutuste, reisijate ja keskkonnahuvirühmade ning reguleerivate asutuste esindajad. AZEA loomisel ütles Euroopa Komisjoni innovatsiooni ja teaduse volinik Mariya Gabriel järgmist: „Mul on hea meel, et liit „Alliance for Zero Emission Aviation“ on asu- tatud. See on tähtis samm tagamaks, et me saame Euroopa teadus- ja uuendustegevused puhta lennunduse valdkonnas turule tuua. Liidu tegevus loob raamtingimused, mis on vajalikud selleks, et nullheitmega õhusõiduk Euroopas edukalt kasutusele võtta.“

Euroopas adresseerib lennunduse heitmekoguste vähendamist 2022. aastal esitletud pakett „Eesmärk 55“. Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel 2022. aasta detsembris sõlmitud heitmekogustega kauplemise süsteemi kokkuleppe eesmärk on kiirendada põhimõtte „Saastaja maksab“ rakendamist, kaotades lennundussektoris 2026. aastaks järk-järgult tasuta saastekvoodid. On teada, et nende eesmärkide saavutamine sõltub tehnoloogia ja kütuse edasiarendamisest ja rakendamisest. Säästlik lennukikütus (SAF) mängib veel mõnda aega olulist rolli lennunduse dekarboni- seerimisel, kuid üha enam võetakse kasutusele ka elektrit ja vesinik- kütust ning neid tehnoloogiaid ühendavaid hübriidlahendusi. Väike heitmekogus on hea. Selle puudumine on parem Edendamaks nullheitmete väljavaateid ja tagada, et Euroopa lennu- transport vastaks Euroopa 2050. aasta kliimaeesmärkidele, asutas Euroopa Liit 2022. aasta juunis nullheitmetele pühendatud liidu „Alliance for Zero Emission Aviation“ (AZEA). AZEA kutsub len-

AZEA peamine eesmärk on valmistada turg ette heitmeta õhu- sõiduki kasutuselevõtuks.

106

TEEJUHT / NR 5

Powered by