Teejuht kevad 2023

ÕHK

Foto: Transpordiamet

UUDISED Droonilennutamise reeglid muutusid lihtsamaks lates 2. märtsist ei pea mehitamata õhusõidukite lennu- A tajad enam oma lende Transpordiametis kooskõlas- tama, küll aga peavad nad järgima piiranguid teatud alades, mida võib näha Lennuliiklusteeninduse ASi kodulehel asuvast . kaardirakendusest „Kooskõlastuskohustus kaob ära, kuna uute alade kehtesta- misel on erinevaid riske eelnevalt põhjalikult analüüsitud ning sellest tulenevalt on alades sätestatud reeglid, et lennutamine toimuks ohutult,“ selgitas Transpordiameti lennutegevuse ük- sus mehitamata õhusõidukite juhtivinspektor Mait Rõõmus. Päris vabaks lendamine droonilennutajatele siiski ei muutu ning pilootidel tuleb järgida vastloodud kaardirakendusest Estonian Drone Map õhuruumis kehtestatud alalistes geograafilistes piirkondades nende alade kohta käivat lisainformatsiooni ja lendamise tingimusi. „Mõnes asukohas on lennutajal näiteks kohustus saada enne lendu kas luba lennujuhtimisüksuselt või teavitada lennuvälja lennuinfoteeninduse üksust oma tegevu- sest,“ rääkis Lennuliiklusteeninduse ASi äriarenduse osakonna projektijuht Madis Prink. Droonilennutamise eelduseks on, et mehitamata õhusõiduki käitaja on end Lennuohutuse järelevalve infosüsteemis (LOIS) käitajaks registreerinud ning järgib avatud kategooria lennu- tamise reegleid ja arvestab kaardirakenduses kuvatavate piiran- gutega. Need piirangud võivad näiteks olla seotud ala horison- taalsete või vertikaalsete piiridega või kohustusega helistada vastutavale lennuliiklusteeninduse üksusele. „Lendamist alustades tuleb alati kontrollida alas kehtivat kõrguspiirangut, ala lateraalset ulatust ja teisi reegleid. Nõuete järgimine on oluline, et säilitada lennuohutuse taset, mis oma- korda tagab meile kõigile ohutu keskkonna,“ pani Mait Rõõmus droonipilootidele südamele. Madis Pringi sõnul muudavad kaardirakenduses kuvatavad geograafilised alad oluliselt lihtsamaks nii droonipilootide kui ka lennujuhtimisüksuse töö. „Enamik lende ei vaja enam lennu- eelset koordineerimist ja Transpordiameti kooskõlastust vaja- vad vaid erikategoorias toimuvad mehitamata lennud. Teatud tingimustel tuleb siiski küsida luba enne lennutegevuse alus- tamist vastutavalt lennujuhtimisüksuselt ja seda infot hakka- vadki kasutajad kaardirakenduses nägema,“ selgitas ta.

Droonilennutamise eelduseks on, et mehitamata õhusõiduki käitaja on end Lennuohutuse järelevalve infosüsteemis (LOIS) käitajaks registreerinud ning järgib avatud kategooria lennutamise reegleid ja arvestab kaardirakenduses kuvatavate piirangutega.

Mehitamata õhusõiduki käitajaks saab end registreerida siin

siit Uus kaardirakendus on leitav

siit Loe droonilennutamise reeglite kohta lähemalt

„Mehitamata lennuliikluse korraldamise süsteemide ehk U-space arendamisega tegeleme Lennuliiklusteeninduses iga päev ja tule- vikus täiustub kasutajarakendus droonilennutajatele veelgi ning muuhulgas lisandub ka funktsionaalsus lennueelse loa taot- lemiseks. Eesmärk on muuta kogu süsteem võimalikult kasutaja- sõbralikuks ja seda just lennuohutust silmas pidades,“ lisas Prink. Drooni lennutamiseks on endiselt vaja taotleda luba 2022. aasta sügisel julgeoleku, turvalisuse ja keskkonnakaitse eesmärgil Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud alades. Lennupiiran- gud kehtivad looduskaitsealadel, Politsei- ja Piirivalveameti sea- tud aladel, näiteks riigipiiri läheduses ning turvalisuse ja julge- oleku eesmärgil kehtestatud aladel erinevate kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi valitsemisala objektide kohal. Geograafilised piirkonnad on märgitud uuele droonilennutajatele mõeldud kaardirakendusele. Rakendusest leiab lisaks aladele ka neis lendamiseks vajaliku loa andva asutuse kontaktandmed. Uus kaardirakendus on informatiivne ning kuvab vaid alalisi geo- graafilisi piirkondi. Võimalike ajutiste lennupiirangute kohta seal infot ei ole. Seega jääb käitajale ja kaugpiloodile siiski seadusest tulenev kohustus kontrollida NOTAM (Notice to Airman) infot aim.eans.ee leheküljelt enne lennutegevuse alustamist ja jälgida ajutiste lennupiirangute kehtestamist.

Kaardirakendus asendab droonilennutajate hulgas seni kasutusel olnud drooniäppi (drooni.app).

120

TEEJUHT / NR 5

Powered by