Teejuht kevad 2023

Liikuvuse korraldamise teenistus AIS/VDES baasjaamad nüüd Eestis ranspordiamet vahetas 2022. aastal välja 18 aastat kasu- T tusel olnud Jotron TR-2600 AIS baasjaamad kaasaegsete AIS/VDES baasjaamade vastu (SAAB R60). AIS/VDES (automaatne identifitseerimise ja VHF andmevahetus- süsteem) võimaldab jälgida laevade liikumist ning vahetada digitaalselt informatsiooni nii laeva ja kaldajaamade kui ka liidese olemasolul satelliitide vahendusel. AIS/VDES on vajalik Transpordi- ametile laevaliikluse ohutuse tagamisel laevaliiklusteenuste (ingl Vessel Traffic Services , VTS) osutamiseks, Politsei- ja Piirivalve- ametile päästeoperatsioonide korraldamiseks ja piirirežiimi taga- miseks, Mereväele riigikaitselisteks tegevusteks, aga ka rahvus- vaheliste nõuete täitmiseks ning sadamatele ja lootsidele logistika tõhustamiseks. Sellised sidelahendused võimaldavad lisaks laevade täpsele asukohale, kursile, kiirusele ja olekule saata asjakohast teavet näi- teks triivivate objektide märkamisest, kalastuspiirkondadest, reo- stusest, võimalikest sadamasse hilinemistest ja muudest ohutuse või logistikaga seotud juhtumitest.

TEENISTUSTE AASTAKOKKUVÕTE

Tänu AIS/VDES baasjaamade soetamisele on Eesti saanud loobuda vanade AIS baasjaamade iganenud tehnoloogiast ja füüsilisest amortiseerumisest põhjustatud riskidest ning on loodud hea alus tuleviku digilahenduste kasutuselevõtuks laevaliikluse ohutuse ja logistika tõhustamisel. Sõidueksamite protsessi edusammud Pikad sõidueksamite ooteajad on olnud kahtlemata viimaste aas- tate eksamimaastikul põletavaim probleem. Kui 2022. aasta alguses räägiti teatavatest võimalikest muudatustest sõidueksamite korral- damisel, siis paljud tegevused on nüüd realiseerunud ning pingutu- sed pakkuda klientidele sõidueksamite aegu võimalikult kiiresti, on hakanud vilja kandma. Muutsime sisemist töökorraldust nii, et nüüd on ühel eksamineerijal võimalik senise kuue B-kategooria eksami asemel võtta vastu seitse sõidueksamit päevas. Asusime uuendama Transpordiameti kasutuses olevaid B-kate- gooria sõidukeid, sihiga muuhulgas suurendada automaatse käigu- vahetusega eksamisõidukite osakaalu. Seetõttu oleme vähem sõltu- vad autokoolide sõidukitest. Mullu loobusime koolide manuaalse käiguvahetusega sõidukite kasutamisest riiklikel sõidueksamitel, mis lihtsustas eksamineerijate töökorraldust, kuna autokooli sõidu- kile tuli enne sõidueksami algust paigaldada kaamerad. Ka sõidu- eksamite ooteajad lühenesid ning eksamiaegade kättesaadavus paranes. Oleme teinud koostööd koolitajate esindajatega, kaasates neid eksamineerijate koolitusele ning arutlenud üheskoos probleemkohti liikluskorralduses. Esitasime ministeeriumile ettepanekud määrusemuudatusteks, mis võimaldaks eksamite aegu tühistada, suurendada jätkuõppemahtu¹ ning muud väiksemad täpsustused määrustes, mis on ajale jalgu jäänud.

Joonis: Transpordiamet

S-AIS tuvastatud laevad (punased) ja AIS baasjaamade poolt samal ajal tuvastatud laevad (sinised).

¹ Suurendada jätkuõppe vähimat õppemahtu AM-, A-, BE-kategooriate ja A1-, A2- alamkategooriate taotlemise korral kahelt tunnilt kolmele ja B-, C-, CE-, D-, DE- kategooriate ning B1-, BC1-, C1-, C1E-, D1-, D1E-alamkategooriate taotlemisel kahelt tunnilt kaheksale. Jätkuõppe peavad läbima need koolituskursuse lõpetanud, kes pole suutnud kolmel korral sõidueksamit edukalt sooritada. Transpordiameti sta- tistika näitab, et jätkuõppest on olnud kasu sõidueksami edukaks sooritamiseks, aga selle maht on sageli liiga väike, et õpilane jõuaks omandada õiged sõiduvõtted.

123

TEEJUHT / NR 5

Powered by