Teejuht kevad 2023

2022

Foto: Transpordiamet

Uute halduslepingute koostamisel olid olulisemad arutelud eri- nevate kaamerate kasutamine ja tingimused ülevaatustoimingute tegemisel ülevaatuspunktides, et tõsta teenuse kvaliteeti ja välis- tada tehniliselt mitte korras olevate sõidukite sattumine liiklusesse. Tehnoülevaatusel kasutatavate täiendavate kaamerate nõuded otsustati määratleda õigusaktidega. Halduslepingutes pikendati kaamerate salvestusaega 90 päevalt 180 päevale, et aktuaalsete kaebuste ja juhtumite korral oleks olemas salvestised tehno- ülevaatuse kvaliteedi hindamiseks. Samuti lisati lepingusse punktid, mille järgi anti tehnoülevaatuspunktidele õigus mopeedautosid kontrollida tehnoülevaatuse raames. 2022. a uuendati kõigi 74 tehnoülevaatusega tegeleva ettevõtte halduslepinguid järgmiseks kuueks aastaks. Kokku on ülevaatus- punkte Eestis 131, kus tehti 2022. aastal 687 128 ülevaatust 581 158 sõidukile. Kõikide sõidukite keskmine läbikukkumise (korduva ülevaatuse) määr tehnoülevaatusel oli 15,9%. Mopeedautodele rakenduvad uued nõuded Viimastel aastatel näeme liikluses üha enam mopeedautosid, kuid seni ei kehtinud neile reeglid, mis oleks viinud need tehnilisele üle- vaatusele, kus oleks saanud veenduda nende tehnilises korras- olekus. Nimetatud nõude puudumine tingis olukorra, kus meie turule ja liiklusesse sattus aina enam mopeedsõidukid, mis ei olnud tehniliselt korras ja sellised sõidukid olid potentsiaalseks ohuks nii selle juhile kui ka kaasliiklejatele. Foto: Adobe Stock

Nimetatud tegevuste tulemusel oleme nüüd jõudnud olukorda, kus B-kategooria sõidueksamite aegu on saadaval pea igasse linna ühe nädala jooksul. Kusjuures mõnes linnas on võimalik sooritada sõidueksamit suisa samal või järgmisel päeval. Kui tavapäraselt on olnud viimasel kümnel aastal sõidueksamite vastuvõtmise maht aastas keskmiselt ca 36 000 sõidueksamit, siis nüüd oleme suuren- danud oma vastuvõtmise võimekust lähtuvalt toodud muudatus- test ca +10 000 sõidueksamit aastas ( ca +30%), mis on aidanud saada kontrolli alla ka sõidueksamite järjekorrad. 2022. aastal oli eksamineerijatega rahulolu 75,84%, mis on kõigi aegade kõrgeim tulemus. See näitab, et inimesed on rahul eksami- neerijatega ning nende pakutud teenusega. Tehnoülevaatuspunktide uued halduslepingud Liikluses osalevate sõidukite tehniline seisukord mõjutab meie kõigi ohutust ja turvalisust. Tehnoülevaatuse korraldamise eest Eestis vastutab Transpordiamet, kes on delegeerinud sõidukite kontrolli- mise tehnoülevaatuse raames eraettevõtetele. Transpordiameti jaoks on oluline, et tehnoülevaatuspunktide teenuse kvaliteet oleks kõrge ja tehniline kontroll oleks põhjalik, et vältida juhtumeid, mida oleme kahjuks ikka kohanud, kus liikluses osaleb sõiduk, mis ei ole tehniliselt korras ega vasta nõuetele. 2022.a asuti uuendama Transpordiameti kasutuses olevaid B-kategooria sõidukeid, sihiga muuhulgas suurendada automaatse käiguvahetusega eksamisõidukite osakaalu.

Kokku on ülevaatuspunkte Eestis 131, kus tehti 2022. aastal 687 128 ülevaatust 581 158 sõidukile.

124

TEEJUHT / NR 5

Powered by