Teejuht kevad 2023

Foto: Transpordiamet

Liikuvuse korraldamise teenistuse direktor Joel Jesse

Olukorra parandamiseks nägid Transpordiameti kolleegid koos seadusandjaga vajadust võtta midagi ette ning alates 1. juulist 2022 hakkas kehtima mopeedautodele (L6e kategooria 4rattaline sõiduk) tehnoülevaatuse kohustus, mis on vajalik parandamaks mopeed- autode tehnoseisukorda ja veendumaks nende korrasolekus ning ohutuses keskkonnale ja liiklusele. 2022. aasta II pooles käis 2200 Eestis registreeritud mopeedautost tehnoülevaatusel 909 sõidukit, mis on 41% kasutuses olevatest mopeedautodest. Mopeedautode tehnoülevaatuse keskmine läbi- kukkumise määr oli 37,2%, see number näitab, et tehnoülevaatuse nõude kehtestamine mopeedautodele oli äärmiselt vajalik ja põhjen- datud. Sõidukite digiregistreerimise väljatöötamine Eestis aastate eest loodud võimalust teha sõidukite omaniku- vahetus e-teeninduses eelistab kasutada ca 84% klientidest. Vaadates seda edu ja klientide valmisolekut kasutada e-teenuseid, motiveeris see meid minema e-teenuste arendamisel edasi ja tegema järgmise sammu, mis võimaldab kliendil võtta oma sõiduk Eestis arvele Transpordiameti büroosse tulemata. Sõidukite digiregistreerimise eesmärgiks on maismaasõidukite registreeri- mise võimaldamine e-kanali kaudu, mis vähendab klientide tee- nusele kulutatavat aega ja raha ning säästab ühtlasi meie keskkonda. 2022. aastal alustasime protsessiga, kus kaardistasime arendusvajadused ja funktsionaalsused. See on protsessi kõige keerulisem etapp, kuna siis on vaja kirjeldada, kuidas e-teenus toimima hakkab, mida tuleb arendada, mida õigusaktides ja juhendites muuta, et see hiljem ka tööle hakkaks. Loodavas digiregistreerimise keskkonnas saab esitada eelregist- reerimise taotluse kõigile maismaasõidukitele. Registreerimis- eelset kontrolli ja registreerimist tehakse ainult Euroopa tüübi- kinnitust omavatele sõidukitele ( ca ¾ kõigist Eestis registreerita- vatest sõidukitest). Digiregistreerimise keskkonnas kontrollitakse Euroopa tüübikinnitust omav sõiduk andmebaaside, esitatud dokumentide ja sõidukist tehtud fotode alusel. Fotode järgi sõiduk identifitseeritakse ning kontrollitakse selle komplektsust ja seisukorda. Digiregistreerimise keskkond liidetakse Transpordi- ameti e-teenindusega, kus klient saab esitada elektrooniliselt dokumendid sõiduki ja selle soetamise kohta. Registreerimise

eelduseks tuleb kliendil esitada füüsiline sõiduki välisriigi regist- reerimistunnistus Transpordiameti teenindusbüroosse. Registreeri- misel sõidukile omistatavad registreerimismärgid ja registreerimis- tunnistuse saab klient kätte pakiautomaadist või Transpordiameti teenindusbüroost. Eelduste kohaselt võiks uus digiregistreerimise keskkond saada valmis käesoleva aasta keskpaigas. Eesti elanikele tagab uus digiregistreerimise keskkond kiirema ja keskkonnasäästlikuma sõi- duki registreerimise protsessi. ui 2021. aasta möödus organisatsioonis toimunud K suurte muudatuste ning üksteise tundmaõppimise ja kokkukasvamise tuules – kolmest asutusest oli saanud ju üks, siis 2022. aasta oli juba suurte katsumuste aasta, mil tehti suuri tegusid – AIS baasjaamade uuendamine veeliikluse juhtimise tarbeks; merenduse konkurentsivõime ja lipuprojekti käima lükkamine, saabus ka esimene kaubalaev meie regist- risse; suurendasime meremeeste diplomeerimise võimekust, kuna nõudlus oli kasvanud; mehitamata õhusõidukite regulat- sioonide jõustumine ja inimeste teadlikkuse tõstmine droonide lennutamiseks; saime kontrolli alla sõidueksamite järjekorrad; sõlmisime tehnoülevaatus-punktidega uued halduslepingud järgmiseks perioodiks ning lükkasime käima sõidukite digi- registreerimise arenduse, mis peaks Eesti inimesteni ehk meie klientideni jõudma 2023. aasta suvel. Kindlasti oli meil olulisi tegusid rohkemgi, aga siinkohal peab ütlema kogu liikuvuse korraldamise teenistuse meeskonnale, keda on peaaegu 300, suur tänu – ilma teieta ja teiste teenistuste kolleegideta ei oleks need suured asjad võimalikud olnud – igaühe panus on oluline, suured asjad ja teod on ainult koostöös võimalikud ja teosta- tavad. Koostöös uute suurte tegudeni!

125

TEEJUHT / NR 5

Powered by