Teejuht kevad 2023

Foto: erakogu

Liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Kati Tamtik elmise aasta võtmetegevusteks liikuvuse planeerimise E teenistuses oli ettevalmistus järgnevateks aastateks, kus transpordisektorisse suunatakse oluliselt vähem raha, ning Venemaa sõjaga Ukraina vastu seotud tagajärgedele lahenduste otsimine. Koostasime uue perioodi teehoiukava, mis on senistest kõige lühema perspektiiviga ning samuti kõige väiksema rahastusega. Sellest tulenevalt oli meie eesmärk vähendatud vahendeid senisest veelgi läbimõeldumalt planee- rida, teeme tõesti vaid kõige kriitilisemaid töid ning püüame maksimaalselt tagada teede seisukorra säilimise. Lisaks tee- hoiukavale koostasime esimest korda ka veetee hoiukava ning selle positiivse tulemina eraldati Transpordiametile täiendavalt miljon eurot Praaga kanali süvendustöödeks, mida teeme 2023. aastal, ning taas sai süvendatud Rukki kanal. Ühistranspordi valdkonnas oli 2022. aasta väljakutseks era- kordselt kõrge inflatsioon ja kütusehindade tõus seninäge- matule tasemele. Oli perioode, kus meil oli reaalne oht mõne opereerija pankrotiks, kuid koostöös MKMiga leidsime täienda- vaid rahalisi vahendeid ning muutsime avaliku teenindamise lepingute indekseerimist viisil, kus suutsime tagada ühistrans- pordi toimimise. Käesoleval aastal muutub liikuvuse planeerimise teenistus stra- teegilise planeerimise teenistuseks ning hakkame ellu viima kaht suurt ülesannet – soovime jõuda strateegial tugineva multimodaalse liikuvuse planeerimiseni ning kujundada Trans- pordiametist keskkonnahoidlik, tulevikku vaatav ning kujundav organisatsioon.

Valmis veetee hoiukava 2023–2026 2022. aastal valmis veetee hoiukava 2023–2026, mis võtab kokku kogu Transpordiameti haldusalas oleva veeteetaristuga seotud tegevused ning kulud. Veetee hoiukava on esimene omataoline ning selle eesmärk on Transpordiameti hallatava veeteetaristu hoiu ja parendamise jätkusuutlik korraldamine. Veetee hoiukava käsitleb hüdrograafilist mõõdistamist, laevaväliseid navigatsioonivahendeid (navigatsioonimärgid, süsteemid (DGPS ja AIS/VDES) ning teenu- sed (VTS/GOFREP), jäämurret, laevateede projekteerimist ja halda- mist (sh süvendamist) ning navigatsiooniteabe avaldamist. Transpordi tulemusvaldkonna eesmärgid ja mõõdikud on kajas- tatud transpordi ja liikuvuse arengukavas 2021–2035, mida viiakse ellu transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programmis toodud tegevuste abil. Veetee hoiukava panustab transpordi konkurentsi- võime ja liikuvuse programmi tegevuse „Veetransporditaristu arendamine ja korrashoid“ mõõdikute saavutamisele. Nendeks mõõdikuteks on jäämurdeteenuse tagamine, Eesti mereala on mõõdistatud ja ohtlike juhtumite ning laevaõnnetuste arv aastas on alla viie. Regulaarne veeteetaristu hindamine ja tööde terviklik planeerimine koostöös kõigi osalistega loob eeldused Eesti veeteetaristu jätkusuutlikuks arenguks. Hästi planeeritud ja hoitud veeteetaristu vähendab õnnetuste riski ja aitab laevadel kasutada optimaalseid teekondi, vähendades seeläbi koormust keskkonnale ja ohtu inimeludele. Vasakul riigiteede võrgu paranduseelne teejoonte kulgemine ja paremal pool uus teejoonte kulgemine pärast parandamist. Näide sellest, milliseid vigu korrastati.

127

TEEJUHT / NR 5

Powered by