Teejuht kevad 2023

2022

Taristu haldamise teenistus

Valmis Tartu Riia mnt ringristmiku ümberehitus 17. novembril avati liiklusele Riia mnt ringristmiku viadukt, mille tulemusena muutus eelkõige Tallinna–Võru ja Võru–Tallinna suunal liiklejate teekond senisest sujuvamaks, kiiremaks ja ohutumaks. Riia mnt ringristmikul viidi liiklus kolmele tasandile. Lisaks viaduktile avati ka kergliiklusteede tunnelid, mis viivad jalakäijad ning jalgrattu- rid autoliiklusest eraldi tasandile. Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projektiga ehitati ümber ligikaudu 2,5 km riigiteid, rekonst- rueeriti 2 km linnatänavaid ning ehitati juurde pea 2,4 km uusi linnatänavaid. Ehitati 9 ringristmikku ja rajati 3 uut viadukti sõiduki- tele, mille hulgas on 316,2 m pikkune viadukt üle Riia mnt ring- ristmiku. Lisaks ehitati 1120 meetrit uusi müraseinu ja ligikaudu 11 670 meetrit uusi sademeveetorusid, paigaldati ligikaudu 380 uut tänavavalgustusmasti ning 781 liiklusmärki ja 212 viita. Haljastuse uuendamise käigus istutatakse 300 uut puud ja 700 põõsast. Projek- teeris Teedeprojekt OÜ, peatöövõtjad olid GRK Infra AS ja GRK Infra OY ning omanikujärelevalvet teeb BRP Insenerid OÜ. Lepingu mak- sumus koos võimalike ettenägematute töödega on 29 214 814,68 eurot.

Valmis Võõbu–Mäo neljarajaline lõik ullu sai valmis Võõbu–Mäo vaheline 16 kilomeetri pikku- M ne lõik, mis oli viimane Kose–Mäo neljarajalisest maan- teelõigust. Võõbu–Mäo teelõik asub Tallinna–Tartu– Võru–Luhamaa maantee kilomeetritel 64,2–80,2. Tegemist on sise- riiklikult tähtsa maanteega, mis ühendab üheksat maakonda pealinnaga ning Luhamaa piiripunktiga. Uue trassi esmane ülesanne on teenindada läbivat liiklust. Liiklusohutuse tõstmiseks on ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega lahendatud eri tasanditega. Teelõigule on ehitatud viis suuremat rajatist: Puiatu ökodukt, Anna liiklussõlm, Korba ja Võõbu viaduktid ning Kükita sild. Välja on ehitatud müratõkkevallid ja -seinad ning Kükita parkla. Kose–Mäo 40kilomeetrine uus 2 + 2 tee lühendas Tallinna–Tartu– Võru–Luhamaa maanteed 5,3 kilomeetri võrra. Ajaline võit on võrrel- des varasemaga kuni üheksa minutit, mis tuleneb nii lühenenud teekonnast, suuremast liikumiskiirusest kui ka varasemast olukor- rast, kus sageli tuli liikuda sõidukite kolonnide tekke tõttu piir- kiirusest aeglasemalt. Võõbu–Mäo lõigu projekteerisid Reaalprojekt OÜ ja Novarc Group AS. Töövõtja oli konsortsium GRK Infra AS ning GRK Infra Oy. Lepin- gu maksumuseks oli 58,7 miljonit eurot koos käibemaksuga. Omanikujärelevalvet tegi Lindvill OÜ.

Vaatamata ehitusperioodi sisse jäänud kahele kriisile (nii COVID-19 kui ka Venemaa sõda Ukraina vastu) valmis ümberehitus tähtajaks.

Fotod: Transpordiamet

Vaatamata ehitusperioodi sisse jäänud kahele kriisile (nii COVID-19 kui ka Venemaa sõda Ukraina vastu) valmis lõik tähtajaks.

607meetrine kaherajaline viadukt on viimaste aastate üks pikimaid.

Vaata Tallinna–Tartu mnt Võõbu–Mäo neljarajalise lõigu valmimist aastatel 2020–2022.

Vaata, milline on Tartu Riia mnt valminud ringristmik.

128

TEEJUHT / NR 5

Powered by