Teejuht kevad 2023

2022

5.–6. klasside õpilastele suunatud projekti „Peatu, vaata, veendu!” eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel ja raudtee ületamise ohutusele raudteeületuskohtades.

pidevalt aktiivsed, teisi aktiveeritakse vajaduse järgi. VFR kaardi peal on nad selgelt välja toodud, muudes lennundusalastes teadetes määratletakse neid tavaliselt koordinaatidega, mis ei anna inimesele head ettekujutust nende tegelikust olemusest. Ennetavad sekkumismeetmed 2022. aastal toetas Transpordiamet koolitus- ja teavitustegevustega ligikaudu 38 000 liiklejat selleks, et muutuvas keskkonnas kujundada liiklejate hoiakuid ning mõjutada elanikkonna liikluskäitumist. Jaga- sime liiklusohutusalast infot elanikkonnale nii avalikel üritustel ja infopäevadel kui ka koolitustel ja projekttegevuste raames. 2022. aasta olulisema koolitus- ja teavitustegevuse sihtrühmaks olid lapsed (ligikaudu 20 300 last ja noort), keda koolitasime või kaasa- sime järgmistesse projektipõhistesse ennetustegevustesse: „ ”, „ ”, „ Jalgratturikoolituse toetamine Peatu, vaata, veendu! Iga pidu saab ükskord läbi Selge pilt...!?” ”, „ .

Esmakordselt andsime välja aeronavigatsiooniseadme sertifikaadi irdtorni süsteemile, seda Kuressaare lennuvälja jaoks välja töötatud lahendusele. Eelnevalt analüüsiti pikalt süsteemi toimimise ja võimekuse parameetreid ning tehti mitmeid varioperatsioone, kus klassikaline mehitatud lennujuhtimistorn oli valmis vajadusel iga hetk juhtimise üle võtma. Uue lahenduse puhul eeldame ohutuse suurenemist, kuna informaatorite töökoormus jaotub ühtlasemalt ja nad töötavad ühtse meeskonnana, mitte üksinda eri lennuväljadel. Koostasime ja andsime välja ka uuendatud Eesti aeronavigat- sioonilise kaardi ehk kõnekeeles VFR kaardi. VFR kaart on mõeldud üldlennundusele ja selleks, et Eestimaal ringi lennata. Kui maa peal on taristu selge ja nähtav ning teed viivad sinna kuhu vaja, siis õhuruumis see nii lihtne ei ole. Sellegipoolest on olemas alasid, kuhu tavalendaja kas ei tohi lennata või peab enne luba küsima. Nendel aladel on ka erinevad kõrgused ja ka alampiir ei pruugi maapinnani ulatuda. Näiteks võiks tuua looduskaitsealad, alad kus lastakse, alad kus regulaarselt korraldatakse mingeid tegevusi jne. Mõned alad on

136

TEEJUHT / NR 5

Powered by