Teejuht kevad 2023

Foto: Transpordiamet

Marek Rauk

Ettekirjutusi valdkonnas 2022. aastal ei tehtud, mittevastavusi ja tähelepanekuid tuvastati kõikide menetluste käigus kokku 70 korral. Lennujuhiõpilase, lennujuhi ja lennuinformaatorite lubasid menet- lesime 138-l korral. Lennundusjulgestuses korraldasime 2022. aastal 26 järelevalve- tegevust, neist üheksa subjekti juures tuvastati mittevastavusi ning kahel korral määrasime ka sunniraha. Väljastasime kaks julgestus- instruktori sertifikaati, julgestusmeetmeid kohaldavaid isikuid tun- nustasime 214 korral. Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu muudatused kehtestasime kolmel korral. Ohutuse ja järelevalve teenistuse direktor 022. aasta ohutusnäitajatele otsa vaadates saab 2 tõdeda, et see aasta oli nii maismaa-, õhu- kui ka vee- liikluses edukas ja on põhjust rahuloluks. Õhu- ja vee- liikluses ei toimunud hukkunuga õnnetusi, kuid maantee- liikluses hukkus 50 inimest, sellest väiksem arv (48) on seni olnud vaid 2017. aastal. Möödunud aastate statistika analüü- sidele toetudes sihtisime paremini oma järelevalve ressurssi, mis oli kindlasti oluline panus liiklusohutuse paranemisel. Samuti jätkasime tegevusi ennetus- ja teavitustöö vallas, kus püüdsime kõnetada kõiki vanusegruppe, aga eriti noorema- ealisi ning kujundada nende ohutuid liiklusharjumusi. Eelmisest aastast tooks eraldi välja ohutusalase parendus- protsessi projekti, kus analüüsisime parimaid ohutusalaseid tavasid, mida seni kasutati kitsalt ühe transpordiliigi vald- konnas, et seeläbi parandada õnnetuste ja intsidentide analüüsi ja Transpordiameti ennetustegevusi tulevikus. See toetab meie laiemat suundumust oma otsustes üha enam toetuda andemetele ja analüüsile ning riskipõhisele lähe- nemisele, et seeläbi paremini kasutada meile usaldatud ressursse ja saavutada maksimaalne mõju ohutusele.

Töögrupi kohtumiste tulemusel valmis kokkuvõte, kus on näha hetkeolukord ja hinnang tegevustele transpordiliikide põhiselt värvikoodide järgi (roheline – toimib, kollane – toimib, aga vajab arendamist, punane – ei toimi / on arengupotentsiaali). Samuti on kaardistatud võimalikud parendustegevused transpordiliikide lõikes järgnevateks aastateks. Kokkuvõte käsitleb neid ohutusprotsesse, mida TRAM riiklikul tasandil ise mõjutada või muuta saab: Eesti teetaristu, siseveed, kohalik rannasõit, väikelaevandus ja osaliselt drooninduse valdkond, mis ei lähe tsiviillennunduse raporteerimise alla. Parendusprotsessi proovisime viia ISOst tuntud parendus- protsessi loogikasse. Tuvastatud arengukohtade kõrvaldamiseks või mahajäämuse vähendamiseks koostasime ka tegevusplaani. Kontrollisime aeronavigatsiooniteenuse osutajaid, lennuvälju, lennujuhte ja koolitusorganisatsioone ning tegime järelevalvemenetlusi 2022. aastal tegime aeronavigatsiooniteenuse osutajatele, lennu- välja käitajatele ja lennujuhtide koolitusorganisatsioonidele 12 jät- kuva nõuetele vastavusega soetud järelevalvemenetlust, lisaks 9 menetlust seoses sertifikaadi väljaandmise või muutmisega. Suurimateks muudatusteks olid lennuvälja lennuinfoteenuse osu- tamise taastamine Pärnu lennuväljal aprillis ning lennujuhtimis- teenuse osutamise lõpetamine ning selle asemel lennuvälja lennu- infoteenuse osutamine Tartu lennuväljal septembris.

Lisaks menetlesime 21 korral aeronavigatsiooniseadme sertifikaadi taotlusi.

Foto: Transpordiamet

Kärdla päästeõppus.

135

TEEJUHT / NR 5

Powered by