Teejuht kevad 2023

2022

Ohutuse ja järelevalve teenistus

Septembrist kuni detsembrini viis Transpordiamet läbi laiendatud kontrolli kampaania, mille fookuses oli meremeeste väljaõppe, diplo- meerimise ja vahiteenistuse korraldamine. Kokku kontrollisime kampaania raames 48 laeva. Möödunud aasta navigatsiooniperioodil toimetasid sadamate järelevalveinspektorid usinalt paljudes sadamates, hinnates see- juures 58 sadamas ka veeliikluse ohutust. Keskmine puuduste arv sadama kohta oli 0,34, mis on võrrelduna 2021. aastaga püsinud sta- biilne. Sarnaselt sadamate ohutusega sai ka sadamate turvalisuse olukorda hinnates tõdeda, et tuvastatud puuduste arv püsib stabiilsena. Atesteerisime nelja uut turvaülemat. Registreeriti viis uut sadamat. Alustasime ka uue sadamaregistri arendustöödega. Liiklusohutusprogrammi täiendavate tegevuste mõju hindamine Tegemist on uue lähenemisega liiklusohutuse ennetustegevuste planeerimisel, mil igale täiendavale tegevusele arvutati välja selle kvantitatiivne mõju liikluses hukkunutele ja raskesti vigastatute vähenemisele. Selgetel ja ühtsetel põhimõtetel ning võrdlemisi lühikese ajaga koostatud mõjuajalüüsid annavad hea aluse liiklusohutusalaste prioriteetide määramisel, poliitikute ja sidus- rühmade veenmisel ja suunamisel reaalset tulemust toovate tegevuste poole. Me julgeme rääkida ka keerulisematel teemadel, kuna hinnatud täiendavad liiklusohutusalased tegevused nõuavad nii meilt kui ka teistelt teatud otsustusjulgust. Sama tegevuse raames antud objektiivne hinnang on hea näide Transpordiameti andmete- ja teadmispõhise otsustusprotsessi juurutamisest. Hinnatud tegevusteks olid näiteks suurima lubatud kiiruse vähendamine maanteedel ja asulate keskustes, veapunktisüsteemi juurutamine, liiklusohtlike kohtade THK meetme rahastuse suu- rendamine ning liiklusjärelevalve mahu tõstmine. Transpordiliikide ohutusalane parendusprotsess 2022. aasta kevadel andis Transpordiameti juhtkond ülesande koguda kokku kõikide transpordiliikide (maal, õhus, vees) parimad ohutusalased kogemused, mida seni kasutati kitsalt ühe trans- pordiliigi valdkonnas, ning saadud tulemuste abil parandada õnnetuste ja intsidentide analüüsi ja ameti ennetustegevusi tule- vikus. Ülesanne tuli meile Transpordiameti suurte sihtide ja fookus- tegevuste kaudu. Moodustati töögrupp, kus olukorda kaardistasid ohutuse ja järelevalve teenistuse direktor Marek Rauk, ohutuse ja ennetustöö osakonna juhataja Maria Pashkevich, lennunduse ohutuse ja järelevalve osakonna juhataja Tanel Rautits, meremeeste diplomeerimise üksuse juht Raul Tell, sõidukite osakonna juhataja Märten Surva, laevateede osakonna juhataja Kert Süsmalainen, liikuvuse ja taristu kavandamise osakonna juhataja Johann Peetre.

Tegime järelevalvet neljas valdkonnas – sõidukid, koolitused, teed, ühistransport ja veosevedu 022. aastal alustasime kõikide valdkondade peale kokku 2 2505 riiklikku- ja haldusjärelevalve menetlust, kontrollisime 1195 sõiduõigust ning koostasime 30 ettekirjutust rikkumise kõrvaldamiseks. Tehnoülevaatuspunktide haldusjärelevalve raa- mes tegime halduslepingu alusel 22 leppetrahvi. Pilootprojektina korraldasime ühe kommertssõiduki üksikasjaliku- ma kontrolli koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseväega, kus kasutasime Kaitseväe mobiilset ülevaatuspunkti sõidukite kontrollimiseks. Kontrolliti 16 sõidukit ning tuvastati kokku 43 puudust, millest 16 olid sellised, mida ilma mobiilse seadmeta oleks olnud keeruline või võimatu tuvastada. Veoseveo tegevuslubade ja tegevuslubade kinnitatud ärakirjade peatamiseks ja tühistamise vajaduse hindamiseks alustasime 62 haldusmenetlust ja saatsime välja 210 teatist. Haldusmenetluse tulemina tunnistasime ühel ettevõttel tegevusloa kehtetuks ja peatasime 30 ettevõttel 39 ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ning edastasime 13 ettevõtte andmed Eesti Rahvusvaheliste Auto- vedajate Assotsiatsioonile, Tööinspektsioonile või MKMile menetle- miseks.

Väärteomenetlusi oli 16 (sh 9 lühimenetlust), kus 12 juhul karista- sime trahviga.

Kontrollisime laevu ja tegime tehnilisi ülevaatusi Kontrollisime 2022. aastal Eesti riigilippu kandvaid laevu 281 korral ning Eesti sadamaid külastanud välisriigi lippu kandvaid laevu 253 korral. Eesti lipu all sõitvatele laevadele tegime 2022. aastal 228 tehnilist ülevaatus. Kokku tegime Eesti riigilippu kandvatele lae- vadele 859 ettekirjutust, ilma ettekirjutusteta lõppes 57 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsioonivahendite valdkonnas. Laevadele ja reederitele tegime lisaks 28 meresõiduohutuse auditit, laevapere liikme töö- ja elamistingimuste nõuetele vastavuse kohta tehti 15 ülevaatust ning turvaülevaatuseid tehti 10. Välissadamates (Paris MoU regioonis) kontrollisime Eesti riigilippu kandvaid laevu 26 korral, mille käigus tegime 16 ettekirjutust ja ilma ettekirjutusteta läbiti kontroll 19 korral. Eesti sadamaid külastanud välisriigi lipu all sõitvaid laevu kontrollisime direktiivi 2009/16 EÜ kohaselt. Kokku tegime välisriigi lippu kandvatele laevadele 555 ettekirjutust ning ettekirjutuseta lõppes 73 kontrolli. Kõige rohkem märkusi oli seotud laeva tulekaitsevahenditega.

134

TEEJUHT / NR 5

Powered by