Teejuht kevad 2023

Foto: erakogu

Arendusteenistuse direktor Kati Tamtik 022. aastal oli teenistuse fookus suunatud organi- 2 satsiooni teenuste arendamisele ning tsentraliseeri- misele. Kuna Transpordiamet on veel üsna noor, siis oma osa on võtnud kõikvõimalik kaardistamine, protsesside ülevaatamine, ühtlustamine jms. Töövõitutena saab välja tuua andmekvaliteedi paranemise ning sellega kaasneva aruandluse kvaliteedi tõusu, lisaks on meil põhjalik ülevaade Transpordiameti teenustest ning klienditagasiside kogu- misel oleme ühed eesrindlikumad Eesti avalikus sektoris. 2023. aasta katsumuseks on eelkõige struktuurimuudatus, kuna arendusteenistus sellisel kujul ei jätka. Senised funktsioonid jagunevad kaheks – suur osa arendus- teenistuse ülesannetest liigub strateegilise planeerimise alla ning ülejäänu liigub sisuteenistuste juurde (maa-õhk- vesi). Kuid eesmärk säilib – me kujundame Transpordi- ametist kõige eesrindlikuma ja uuenduslikuma avaliku sek- tori asutuse. Avaandmete portaali suurpuhastus ja andmete automaatne laadimine Avaandmete portaal (avaandmed.eesti.ee) on riigi loodud keskkond, kus kõik asutused saavad jagada avalikkusega andmeid, millest võiks kasu olla teistel avaliku sektori asutustel, aga ka eraettevõtetel, ülikoolidel ja lihtsalt andmetest huvituvatel inimestel. 2022. aastal tegime avaandmete portaalis kättesaadavaks sõidu- kite andmed, mis on osutunud väga populaarseks. Tänu sellele oleme saanud vähendada enda pöördumistega tegelemise aega ja oleme suunanud inimesed avaandmete portaali. Lisaks on vähe- nenud ka pöördumised, kuna inimesed on iseseisvalt leidnud and- med portaalist. Andmed leiab andmestikust „Sõidukite staatused“ ning selles on põhimõtteliselt kogu info, mis on leitav meie sõidukite taustakont- rollist – sõiduki mark, mudel, värv, võimsus jne.

Soovitusindeksi (ingl net promoter score , NPS) metoodika näeb ette, et klientidele esitatakse pärast teenuse kasutamist küsimus, kas nad soovitaksid kasutatud teenust sõbrale või kolleegile, tuginedes oma viimasele kasutuskogemusele. Kliendid hindavad saadud kogemust skaalal nullist kümneni, kus null on „ebatõenäoline“ ja kümme on „väga tõenäoline“. Indeks saadakse lahutades soovi- tajate osakaalust mittesoovitajate osakaal ning seda väljendatakse protsentides vahemikus -100% kuni 100%. Transpordiameti teenuste kohta tagasiside küsimine on jagatud kolmeks: kontaktipõhine, infokeskkondade tagasiside ja suhtepõhi- ne tagasiside. Kontaktipõhiste teenuste puhul küsitakse tagasisidet kliendilt vahetult pärast teenuse osutamist. Infokeskkonna külastaja saab jätta tagasiside Transpordiameti infokeskkondades olevatele tagasisidevormidele. Suhtepõhist tagasisidet küsitakse huvirühma- delt, koostööpartneritelt või teenuse kasutajatelt kaks korda aastas. Soovitusindeksi tulemustest kokkuvõtet tehes analüüsitakse NPS- skoori ja vabu kommentaare. Teenuste parendusprotsessi raames analüüsitakse pakutavatele teenustele antud negatiivseid kommen- taare, valitakse välja suuremad probleemid, koostatakse parendus- ettepanekud, mille elluviimiseks koostatakse tegevuskava. Viimase mõju hinnatakse toetudes klientide tagasisidele. Tagasiside kogumise protsessi lisandub järjest teenuseid, mille koh- ta on selge lõpp-punkt ning kliendikontaktide kogumise võimalus. Seega saab Transpordiamet teenuste kohta koguda aina rohkem tagasisidet ning parendusprotsessi kaudu muuta nende kasutamist veelgi mugavamaks, lihtsamaks ja kiiremaks.

Mullu oli see enim kasutatud andmestik kogu avaandmete portaalis, iga kuu sai see üle 1500 allalaadimise.

2022. a sügisel käivitusid Eesti–Läti piiriülese targa liikluskorralduse projekti raames muutuvteabega liiklusmärgid Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Tallinna–Kose ja Mäo–Luhamaa teelõigul.

133

TEEJUHT / NR 5

Powered by