Teejuht kevad 2023

2022

Arendus- teenistus

Teeilmajaamade võrgustiku uuendamine on lõpetatud. Meie võrgus pole enam ühtegi üle 6 aasta vanust ilmajaama Teeilmajaamad on kriitilise tähtsusega infoallikad teede talihool- duse planeerimiseks, õigeaegseks korraldamiseks ning liiklusjuhti- mise teenuse pakkumiseks. Uuendamist vajasid olemasolevad seadmed ja tuli rajada uusi seirepunkte. Arengukava kohaselt alustasime 2021. a vanade teeilmajaamade väljavahetamisega (13) ning uute rajamisega (2). 2022. a õnnestus tänu Euroopa Liidu rahastusele uuendada kõik vananenud teeilma- jaamad. Samal aastal uuendasime 19 teeilmajaama ning rajasime 4 uut seirepunkti. Aastatel 2021–2022 uuendasime kokku 32 teeilma- jaama ning rajasime 6 uut. Lisaks on vanu teeilmajaamu uuendatud ja uusi seirepunkte rajatud ka tee-ehitusprojektide raames. Nüüd on Transpordiametil 86 teeilmajaama üle Eesti, millest vanimate tööiga täitub alles 10 aasta pärast. Fotod: Transpordiamet 2023. a jätkub Euroopa Liidu rahastuse toel eelmistel aastatel uuen- datud teeilmajaamade täiendamine optiliste teeseisu anduritega.

Eesti–Läti targa liikluskorralduse koostööprojekt SMART E263/E77 SMART E263/E77 oli rahvusvaheline ühisprojekt, mille käigus raja- sime koostöös Läti maanteeametiga tarku liikluslahendusi. Tarkade lahenduste abil väheneb sõiduaeg kogu trassil 0,8% ja 2 + 2 teelõiku- del 5,6%, lisaks paraneb liiklusohutus kogu Tallinna–Tartu–Luha- maa–Riia transpordikoridoris. Projekti raames paigaldas Transpordiamet Tallinna–Tartu–Võru– Luhamaa maanteele 43 uut muutuvteabega liiklusmärki, 13 info- tablood, 4 liikluskaamerat ja 3 teeilmajaama. Projektiga rajatud dünaamiline liiklusjuhtimine annab 2 + 2 tee- lõikudele paindlikkuse, mis võimaldab rakendada ilmastiku- ja liiklusoludele sobivaid kiiruspiiranguid ning lubab talvel heade sõiduoludega suuremaid piirkiirusi, kuni 110 km/h, millega saavu- tatakse oluline sõiduaja kokkuhoid. Kõik paigaldatud liiklusmärgid on ühendatud Transpordiameti kesksesse süsteemi, mida haldab ameti maanteeliikluse juhtimiskeskus. Liiklusmärkide näite kuva- takse reaalajas ka liiklusportaalis . Tarktee Muutuvteabega liiklusmärkide abil tagatakse liiklejate kiire teavita- mine ohuolukordades ja liiklustakistuste ilmnedes. Häirekeskusest jõuab kaitsmata õnnetusala teave liiklusmärkidele automaatselt. Uued elektroonilised liiklusmärgid on kõigile liiklejatele hästi näh- tavad ja aitavad teeomanikul suhelda liiklejatega kõige ohutumal viisil, andes just neile vajaliku teabe õigel ajal ning õiges kohas.

Fotod: Transpordiamet

Projekti kogueelarve oli 2 597 242 eurot, mida kaasrahastas Kesk- Läänemere programm (ERDF) 2 103 766 euro ulatuses.

Korralik ja süsteemne soovitusindeksi (NPS) kogumine ja raporteerimine 2022. aasta jooksul rakendati edukalt töösse Transpordiameti tee- nuste kohta süsteemne soovitusindeksi kogumine. Selle eesmärk oli tagasiside tulemustele toetuva parendusprotsessi ellu kutsumi- ne. Teeilmajaamad mõõdavad õhutemperatuuri, õhuniiskust, sademeid, tuule kiirust ja suunda ning talihoolduse korraldamiseks olulisi parameetreid nagu teetemperatuur, teeseis, nähtavus, puistatud kloriidi kogus jms.

Koostööprojekti SMART E263/E77 tutvustav lühivideo.

132

TEEJUHT / NR 5

Powered by