Teejuht kevad 2023

EESTI MERENDUSE ARENGUSUUNAD VALGES RAAMATUS

Ÿ atraktiivne rannaäärne elu- ja külastuskeskkond, mis soodustab rannikuturismi ja kohaliku ettevõtluse arengut ning merekultuuripärandi säilimist; Ÿ uuenduslik ja konkurentsivõimeline meretööstus; Ÿ nii Eesti riiklike kui ka meie liitlaste strateegiliste vajadustega integreeritud merendus.

Ÿ Ettevõtjasõbralik, rahvusvaheliselt konkurentsi- võimeline ja uuendusmeelne ettevõtluskeskkond; Ÿ keskkonnasäästlik, kestlik, turvaline ja ohutu meremajandus; Ÿ tulevikukompetentse ja -vajadusi arvestav kaasaegne valdkonna teadus- ja arendustegevus ning mereharidus;

programmides. Seda olulisem on ühine arusaam valdkonna aren- gust ja tõhus koostöö.

vikukompetentse arvestav mereharidus on meremajanduse valdkonna arengu üks alustalasid. Võime seada suured eesmärgid, aga vajalike oskuste ja väljaõppeta inimesteta ei purjeta kaugele. Meremajanduse valges raamatus lähtutakse visioonist, mis ütleb, et Eesti meremajandussektor on kõrge lisandväärtusega, atraktiivne ja jätkusuutlik majandussektor, mis tagab merekeskkonna säilimise ning aitab kaasa rannaäärse elukeskkonna ja eluviisi arengule. Tulenevalt oma geograafilisest asendist soovib Eesti olla stratee- giline partner ülemaailmses tarneahelas ja tagada Eestis pakutava transporditeenuse kõrgeima kvaliteedi. Samas on väga olulised keskkonnateemad, et suudaksime tagada Läänemere ressursi kasutamise kestlikkuse. Riigikaitse seisukohast on meremajanduse valdkonna ohutuse ja turvalisuse arendamine oluline selleks, et tagada nii Eesti üksuste liikumise kui ka liitlaste vastuvõtmise võimalikkus. Territoriaalse terviklikkuse tagamine ning riigi suveräänsuse kaitse võimaldab mereliste ressursside kasutamise Eesti majandusvööndis ja terri- toriaalmeres.

Meremajanduse valge raamat on transpordi ja liikuvuse arengukava alamdokument, milles sõnastatakse suunad ja põhimõtted vald- konna üksikküsimuste lahendamiseks kuni aastani 2035.

Lennart Meri on öelnud, et riik, mis avaneb merele, ei saa olla väike- riik.

Meremajanduse valge raamatu üks peaeesmärke on teadvustada merenduse olulisust ühiskonnas, tagades meremajanduse jätku- suutliku, keskkonnahoidliku ning rahvusvaheliselt konkurentsi- võimelise arengu. Teine eesmärk on kasvatada Eesti meremajan- duse konkurentsivõimet ja tulusust. Meremajanduse valge raamatu koostamise eesmärgiks oli, et meremajandus peab olema terviklik valdkond, mis arvestab merega seotud valdkondade omavahelist seotust. Töö tulemusel jõudsime ka järeldusele, et kuna tegu on laia valdkonnaga, on vaja koostada ka lisadokumente erinevate visioonide näol. Näiteks toob meremajanduse valge raamat välja, et koostatakse eraldi visioonid väikesadamate arenguks, meretöös- tuse valdkonna arenguks ja ka mereharidusele. Kaasaegne ja tule-

Foto: Pexels.com, Kellie Churchman

33

TEEJUHT / NR 5

Powered by