Teejuht kevad 2023

VESI

VALGE RAAMAT Meremajanduse valge raamat 2022–2035 Reet Laos , Transpordiameti sadamate järelevalve üksuse juhataja

ranspordi ja liikuvuse arengukava koostamisel tõdeti, et T meremajandus on väga lai valdkond ja selle arendamiseks on vaja kokku leppida üksikasjades. Meremajandussektori esindajad olid harjunud, et merendusel ongi Eestis eraldi arengu- kava, oli ju kehtinud aastail 2012–2020 merenduspoliitika riiklik arengukava. Kuna aga riigis on suund arengukavasid vähendada, jagati meremajandus eri ministeeriumite arengukavades tegevus- valdkondade järgi. Ühise kokkuleppe tulemusel ja koostöös sektori esindajatega mõisteti, et üldisest lähenemisest meremajanduse arenguks ei piisa. Selleks koostatigi meremajanduse valge raamat, milles on kirjas riigi ühtne visioon meremajanduse valdkonna arenguks. Valges raamatus tuuakse välja hetkeolukord, problee- mide kirjeldus ja pakutakse võimalikke lahendusi. Siinkohal tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et meremajanduse valges raamatus ei planeerita rahastust, tegevused viiakse ellu iga ministeeriumi TERE-

Meremajandus on jaotunud mitme ministeeriumi haldusala vahel, mistõttu on oluline eri tegevuste efektiivne koordineerimine, et tagada Eesti mereressursside heaperemehelik kasutamine ning sektori areng tervikuna. Selleks, et ministeeriumite tegevus oleks paremini koordineeritud, koostati transpordi ja liikuvuse 2021.–2035. arengukavale lisaks „Meremajanduse valge raamat 2022–2035“.

Meremajanduse valge raamat on transpordi ja liikuvuse arengukava alamdokument, milles sõnastatakse suunad ja põhimõtted valdkonna üksikküsimuste lahendamiseks kuni aastani 2035.

32

TEEJUHT / NR 5

Powered by