Teejuht kevad 2023

Hea teada:

Ÿ Algselt projekteeritud lääne- poolne ümbersõit jagati omal ajal osadeks – esimene ehitusala rajati 2015. aastal ja see hõlmas lõiku Ilmatsalu tänava ringrist- mikust Raja tunnelini. Ja valmis on tegelikult ka III (Variku via- dukt), IV (Variku viaduktilt Lemmatsi tee mahasõiduni, sh postimaja liiklussõlm) ja V (IV ehitusala lõpust lennujaama ristmikuni) etapp töödest. VI ehitusala eelprojekt hõlmab lõiku lennujaama ristmikust kuni Reola kultuurimajani (186,9–190,9 km). Ÿ II ehitusala tähendab numbrite keeles väljendatult riigimaantee nr 2 (Tallinna–Tartu–Võru– Luha- maa) lõiku kilomeetritel 180,1– 181,9 rekonstrueerimist ja nn kogujateede rajamist maksumu- sega ca 32 miljonit eurot (sh km). Tellijad: Juhtiva partnerina ja lepingu eest vastutajana: Transpordiamet Tellijana/kaasfinantseerijana: Tartu Linnavalitsus Tellijana/kaasfinantseerijana: AS Tartu Veevärk Tellijana/kaasfinantseerijana: AS Tartu Keskkatlamaja / Gren Tartu AS Tellijana/kaasfinantseerijana: OÜ Karbiid Projekteerija: Teedeprojekt OÜ Rajatiste projektid: Skeleton OÜ Veevarustuse projekt: VP projekt OÜ Haljastuse projekt: Tajuruum OÜ Tänavavalgustus ja elektri- ning siderajatised: AS Stik-Elekter Kaugküttetorustik ja gaasitorustik: HeatConsult OÜ Dekoratiivvalgus: DeltaE Inseneribüroo Omanikujärelevalve: BRP Insenerid OÜ Ehitaja: AS GRK Eesti ja OY GRK Infra

Vabariigi aastapäevaks said pildile püütud ka valgustusprojekti efektsed lahendused.

Lisaks viaduktile rekonstrueeriti 2,5 km riigiteid, kaks kilomeetrit linnatänavaid, ehitati 2,4 km täiesti uusi linnatänavaid, rajati viis eritasandilist teeületusvõimalust kergliiklejatele.

59

TEEJUHT / NR 5

Powered by