Teejuht kevad 2023

MAA

LÄÄNE REGIOON

Tori sild

Hiiu maakonna riigiteede remonttööd ASUKOHT: Kärdla–Käina tugimaantee (riigitee nr 81) 4,9.– 11,4. kilomeetril asuv lõik ning Heltermaa–Kärdla– Luidja (riigitee nr 80) 24,0.–26,6. kilomeetril asuv lõik PROJEKTEERIJA: riigiteel nr 81 Roadplan OÜ; riigiteel nr 80 TRAM TÖÖVÕTJA: Tariston AS OMANIKUJÄRELEVALVE: riigiteel nr 81 Lindvill OÜ; riigiteel nr 80 Taalri Varahaldus AS KOGUMAKSUMUS: 2,9 miljonit eurot riigiteel nr 81; 0,8 miljonit eurot riigiteel nr 80 Hiiumaal tehti 2022. aastal kaks suuremat investeeringut. Riigi- teel nr 80 tehti taastusremont, et likvideerida teekatte ebatasa- sused ja pikiroopad ning parandada sõidumugavust ja liiklus- ohutust. Kogumaksumus oli 2,9 miljonit eurot. Riigitee nr 81 teelõigu rekonstrueerimisega parandati liiklusohutuse taset ja tõsteti sõidumugavust. Teekatendi ja osaliselt muldkeha ümberehitusega tõsteti selle kandevõimet. Riigiteel nr 80, sealhulgas nn Kivijüri ringristmikul, tehti val- davalt kulumisroobastega teekatte freesimistöid ning paigal- dati uus kulumiskiht. Ringristmikul olev ring lammutati täies ulatuses ja rajati uuena. Osal katte sõidujäljes olevatel piki- pragudega lõikudel freesiti kate sügavamalt, paigaldati asfaldi- võrgud ja kahekihiline kate. Tööde hulka kuulus ka kõrvalasuva kergliiklustee osal lõikudel väga ebatasase katte tasandus- freesimine ja uue kulumiskihi paigaldus. Riigiteel nr 81 rekonstrueeriti 6,5 km pikkune teelõik Tubala külast kuni eelnevalt rekonstrueeritud teelõiguni Tammela kü- las. Teelõigule jäi kolm riigitee ristmikku. Katendikonstrukt- siooniks oli valitud dreenkihi ülesandeid täitval killustikalusel kompleksstabiliseeritud katendikiht kahekihilise asfaltbetoon- kattega. Teelõigu lõpuosas, kõrge pinnaveetaseme ja madala muldega lõigus, rajati täiendav kruusliivast muldkeha kiht. Teelõigul rekonstrueeriti kõik mahasõidud ja riigiteede rist- mikud, rajati ristmikele ohutussaared, rajati uusi ja ehitati üm- ber olemasolevaid bussipeatusi, rajati uued ja rekonstrueeriti olevaid veeviimareid. Nõmba külas muudeti teelõigu kiirus- režiimi, et tagada jalakäijate ohutus. Kuna teelõigul peatus kohalik kauplusbuss, rajati ohutud võimalused kauplusbussi peatumiseks kas rajatud parklates või bussipeatuse taga olevatel laiendatud osadel.

ASUKOHT: Riigitee nr 59 Pärnu–Tori (20,80. kilomeetril asuv sild) PROJEKTEERIJA: OÜ Järelpinge Inseneribüroo TÖÖVÕTJA: AS Tref Nord OMANIKUJÄRELEVALVE: AS Teede Tehnokeskus KOGUMAKSUMUS: 3,8 miljonit eurot

Pärnumaal asuva, 1956. aastal ehitatud ning 1999. aastal remonditud Tori silla lammutamise ja uue silla ehitamise ees- märk oli tagada uuel sillal normidekohane kandevõime ning suurendada sõidumugavust ja liiklusohutust. Sild asub Tori alevikus ja selle vahetus läheduses asuvad Tori kirik ja Vabadussõja mälestussammas. Uue silla ehitamisel arvestati kohaliku kogukonna ja arhitektide liidu ettepane- kutega ning lisati kohalikku olustikku iseloomustavaid detaile konstruktsioonielementidesse: näiteks terastalastike värv, maakivist kõnniteekate, piirded ja valgustid. Uus sild on kolmeavaline monteeritavate, muutuva kõrgusega terastaladega, teras-betoon komposiitsild. Silla kogupikkus on 140,6 meetrit, kogulaius 15,1 meetrit. Sõidutee gabariit on 9 meetrit ning kõnnitee gabariit mõlemal pool silda 2,5 meetrit.

Praeguseks on Tori sillal liiklus avatud ja jäänud on veel teha katte paigaldus ning heakorratööd, mis saavad valmis selle aasta kevad-suvel.

62

TEEJUHT / NR 5

Powered by