Teejuht kevad 2023

IDA REGIOON

Sillamäe linna lõik NIMETUS: Riigitee nr 1 Tallinna–Narva (km 184,7–187,5) Sillamäe linna lõigu ümberehitus ASUKOHT: Tallinna–Narva (km 184,7–187,5) Sillamäe linn, Ida-Virumaa PROJEKTEERIJA: Selektor Projekt OÜ TÖÖVÕTJA: Nordecon AS OMANIKUJÄRELEVALVE: Lindvill OÜ KOGUMAKSUMUS: 4 480 000 eurot (sh km) Selle objekti valmimisega saab kuulutada lõpetatuks Sillamäe linna läbiva Tallinna–Narva maantee ohutustamine. Viimase kümnekonna aasta jooksul on Sillamäe linna läbival põhi- maanteel tehtud olulisi investeeringuid. Esimeses etapis rajati eritasandiline ristmik, et tagada sujuv liiklus ristuva Sillamäe sadama raudteega. Lisaks rajati M. Rumjantsevi tänava rist- mikule jalakäijate tarbeks tunnel ning linna idaosas olevate segase liikluskorraldusega mahasõitude asemele rajati kogu- jatee konkreetsete ristmikega. 2022. aastal lõpetatud töö raames muudeti eritasandiliseks ristumine I. Pavlovi tänavaga, mis oli väga suure liiklusõnne- tuste arvuga ristmik. Nagu esimese etapi ehitusegi korral, siis ka nüüd tuli põhimaantee rajada süvendisse, lõhkudes selleks olulisel määral paekivi. Ristmiku ümberehitusel oli loomulik arvestada ümbritseva olukorraga ning seetõttu sai rajada ühendused piirnevate äridega ning rajati ka pargi-reisi parkla, mis leidis kohe intensiivset kasutust. Sillamäe linnalõigul on nüüd oluliselt ohutumad ristmikud kohalike teedega, ohutu jalakäijate liiklemine ning nüüdis- aegne valgustus.

Moonaküla ristmik NIMETUS: Riigiteede nr 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru ja nr 23 Rakvere–Haljala Moonaküla ringristmiku projekteerimine ja ehitus

ASUKOHT: Riigitee nr 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru (km 171,35–172,25) ja nr 23 Rakvere–Haljala (km 0,00–0,50), Rakvere linn Lääne-Virumaa PROJEKTEERIJA: Viavelo Inseneribüroo OÜ TÖÖVÕTJA: GRK Infra AS OMANIKUJÄRELEVALVE: OÜ Novica KOGUMAKSUMUS: 1 284 000 eurot (sh km)

Ehitustööde eesmärgiks oli riigiteede Pärnu–Rakvere–Sõme- ru ja Rakvere–Haljala ristmikul asuva Moonaküla ristmiku ümberehitus ringristmikuks. Ristmiku põhilisteks probleemi- deks olid halb läbilaskvus hommikustel ja õhtustel tipp- tundidel, jalakäijatel oli keeruline ohutult liikuda, ka puudus valgustus. Ristmikul asusid maakonnaliinide bussipeatused, mis olid hommikuti ja õhtuti tihedas kasutuses nii kohalike tõmbekeskuste suunal kui ka laste kooliteel. Ümberehituse tulemusena rajati ristmikualale uus ring- ristmik. Ringristmikuga on võimalik tagada ristmiku hea läbilaskvus ka väga tiheda liiklusega tipptundidel ning lisaks luua turvalised tee ületamise võimalused ristmiku juures ole- vate bussipeatuste kasutajatele. Jalgratturitele ja jalakäija- tele tagati kvaliteetne ühendus lisaks veel ka kõigi piirkonna teiste kergliiklusteedega. Oluliselt parandas liiklusohutust kogu teelõigu valgustamine. Insenerlikust seisukohast teeb selle objekti eriliseks asjaolu, et kuna tegu oli projekteerimis-ehitushankega, siis oli katendi valik suuresti töövõtja teha. Lisaks oli keeruline teha ehitus- töid liiklust sulgemata, kuna ristmikku läbiv liiklus on väga tihe. Kõige intensiivsema ristmikuharu liiklussagedus on üle 11 000 auto ööpäevas. Lisaks tuli projekteerida erilahendus üle olemasoleva raudteeviadukti, et tagada sellel kolme meet- ri laiuse kergliiklustee ehitamise võimalus selliselt, et viadukti ennast ei tuleks ümber ehitada.

63

TEEJUHT / NR 5

Powered by