Teejuht kevad 2023

MAA

Lõuna regiooni suurimaks tööks 2022. aastal oli Tartu läänepoolse ümberehituse II ehitusala ehk Riia ringristmik, millest käesolevas Teejuhi numbris eraldi pikem lugu. Põnevaid objekte oli aga veelgi.

LÕUNA REGIOON

Vaabina–Sarapuu lõik

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa Kärevere–Kardla teelõigu möödasõidualad NIMETUS: Riigitee nr 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa Kärevere–Kardla lõigule 2 + 2 sõiduradadega möödasõidu- alade ehitamine. PROJEKTEERIJA: Toner-Projekt OÜ (tee põhiprojekt);

NIMETUS: Võru–Kuigatsi–Tõrva (km 22,07–34,66) Vaabina–Sarapuu lõigu rekonstrueerimine PROJEKTEERIJA: Teedeprojekt OÜ TÖÖVÕTJA: Verston OÜ OMANIKUJÄRELEVALVE: Lindvill OÜ KOGUMAKSUMUS: 4,72 miljonit eurot + km Rekonstrueeritav maanteelõik kilomeetritel 22,07–34,66 jääb suures osas Võru maakonda, Antsla valla territooriumile, lõpuosa väiksemas mahus ka Valga maakonda, Otepää val- da. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus remondilõigul on ca 1000 autot ööpäevas, millest raskeliiklussõidukite osa- kaal on 8%. Maantee äärde jääb Uhtjärvel asuv liikluslinnak, tehisjärv, metsa- ning põllumaad. Maantee läbib ka Kuldre küla, mis on üheks piirkonna tõmbekeskuseks koos kooli, lasteaia ja poega. Tee rekonstrueerimise eesmärk oli suurendada liiklusohutust ja sõidumugavust ning ehitada ümber teekate, et selle kande- võime vastaks kaasaegsele liikluskoormusele. Endine bituu- menstabiliseeritud alusel mustkate oli ehitatud aastatel 1986–1988. Tööde käigus remonditi 12,59 km ulatuses tee muldkeha ja katendit, uuele kompleksstabiliseeritud alusele paigaldati kahekihiline asfaltbetoonkate, mille laius on nüüd kaheksa meetrit. Samuti rekonstrueeriti olemasolevad rist- mikud ja mahasõidud, puhastati olemasolevaid ja rajati uusi kraave, vahetati välja truubid. Projektiga kavandati ka kahe väikese plaanikõverikuga kurvi õgvendus, et muuta liiklejate sõidutrajektoor sujuvamaks, suurendades seeläbi liiklusohu- tust. Teelõigu liikluskorraldusvahendid vahetati välja, ohtlikes teelõikudes paigaldati põrkepiire ja ehitati ümber bussipea- tused.

Stricto Project OÜ (rajatised) TÖÖVÕTJA: Nordecon AS JÄRELEVALVE: Toomtsentrum OÜ KOGUMAKSUMUS: 12,6 miljonit eurot + km

Projekti eesmärgiks oli riigitee nr 2 Tallinna–Tartu–Võru– Luhamaa Kärevere–Kardla lõigule piirdega eraldatud 2 + 2 rist- lõikega tee rajamine, liiklusohutuse parandamine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine. Kärevere–Kardla lõigu ehitusega rajati uus neljarajaline Tallin- na–Tartu maantee alates Kärevere sillast kuni Vorbuse–Kard- la tee ristmikuni. Ümberehitatava maanteelõigu pikkus on ligi- kaudu 4,4 km. Kärevere–Kardla lõik läbib Kärevere loodus- kaitseala, mis on ühtlasi ka Natura 2000 võrgustikku kuuluv Kärevere loodus- ja linnuala. Tööde käigus ehitati Kärevere– Kardla lõigule kaks suurulukitunnelit ja kaks väikeulukitunnelit, kus ulukitel on võimalus liikuda teisele poole maanteed selle alt 3 läbi minnes. Kokku kasutati rajatiste ehituseks 2500 m 3 betooni. Väljakaevet tehti mahus 170 00 m ja muldkeha ehitust 3 mahus 360 000 m . Teelõigule paigaldati uued liikluskorraldus- vahendid, mille hulgas on ka VMS märgid ning 11 km teepiir- deid. Kogu lõik on mõlemalt poolt tarastatud, et vähendada maksimaalselt ulukite sattumise tõenäosust maanteele. Käre- vere poolsesse otsa ehitati kõrval olevatele aladele pääse- miseks parempööretega peale- ja mahasõidud. Ühendus eri teepoolte vahel tagatakse läbi Kärevere poolse suuruluki- tunneli, kuhu on kavandatud sõidutee, mis on visuaalselt ja füüsiliselt eraldatud ulukite liikumisruumist. Tööde käigus ehitati ka eluhoonete lähedusse 680 m müratõkkeseinu, et tagada liiklusmüra piirväärtusele vastav müratase.

64

TEEJUHT / NR 5

Powered by