Teejuht kevad 2023

MAA

Magistritöö „RTFOT bituumeni vanandamise meetodi uurimine ning katsetulemuste võrdlemine reaalse vananemise olukorraga“. Töö juhendaja Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Kristjan Lill.

Bituumeni lühiajalise vananemise protsess ning selle laboratoorne jäljendamine LÕPUTÖÖ

Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritöö peamiseks eesmärgiks oli laboratoorsete katsetuste kaudu uurida bituumeni lühiajalise vananemise protsessi ning selle olemust. Töös katsetati ja analüüsiti RTFOT (ingl Rolling Thin Film Oven Test ) vanandamise mõju bituumeni omadustele erinevaid seadme sisendparameetreid muutes ning võrreldi saadud tulemusi tehasest ja objektilt võetud seguproovidest eraldatud bituumeni näitajatega.

Indrek Kuldmaa

Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane arnaselt kõigile teistele ehitusmaterjalidele on ka bituumenil S oma ekspluatatsiooniaeg ning mingi aja jooksul kaotab see väliste mõjurite toimel oma nõutava kvaliteedi. Seda prot- sessi tuntakse bituumeni vananemisena. Vananedes muutub teekatte konstruktsioonis sideainena esinev bituumen jäigaks ning rabedaks, mis viib lõpuks katte lagunemiseni. Lagunenud teekatted aga mõjutavad oluliselt liiklejate sõidumugavust ning võivad põhjus- tada liiklusohtlikke olukordi. Bituumeni jäigenemist on uuritud juba mitmeid aastaid ning on tu- vastatud kuni 15 erinevat bituumeni vananemist mõjutavat tegurit. Kõige olulisemad neist on: Ÿ Oksüdatsioon – õhuhapniku pöördumatu keemiline reaktsioon bituumeniga.

70

TEEJUHT / NR 5

Powered by