Teejuht kevad 2023

MAA

Tabel 1. Katsetatava bituumeni penetratsioon ja pehmenemis- täpp erinevate RTFOT tempera- tuuride, kestuste ning õhuvoolu- de korral. NB! Nimetatud kolmest parameetrist ühe muutmisel jäeti kaks teist parameetrit standardi- järgseks.

Penetratsioon ja pehmenemistäpp vanandamata bituumenil

Penetratsioon (0,1 mm) Pehmenemistäpp (°C)

76 48

Penetratsioon ja pehmenemistäpp erinevatel RTFOT temperatuuridel

Katsetemperatuur

143 °C

163 °C

183 °C

Penetratsioon (0,1 mm) Pehmenemistäpp (°C)

53

47

40

51,6

54,7

57,8

Penetratsioon ja pehmenemistäpp erinevatel RTFOT kestustel

Katse kestus

55 min

75 min

95 min

Penetratsioon (0,1 mm) Pehmenemistäpp (°C)

50

47

43

53,4

54,7

56,4

Penetratsioon ja pehmenemistäpp erinevatel RTFOT õhuvooludel

Katse õhuvool

3500 ml/min

4000 ml/min

4500 ml/min

Penetratsioon (0,1 mm) Pehmenemistäpp (°C)

46

47

46

55,2

54,7

54,0

Tabel 2. Standardsel RTFOT katsel vanandatud bituumeni penetratsiooni ja pehmenemistäpi tulemuste võrdlus sissepoole avatud ning väljapoole avatud klaasanumate vahel.

Penetratsioon (0,1 mm)

Pehmenemistäpp (°C)

Klaasanuma kuju

1. katse

2. katse

3. katse

Vasak

Parem

48

46

46

54,4

54,9

Sissepoole avatud

Keskmine

47

Keskmine

54,7

47

47

46

54,0

55,1

Väljapoole avatud

Keskmine

47

Keskmine

54,6

Katse 1: Bituumeni RTFOT vanandamise uurimine seadme sisendparameetreid muutes. Tehasest võeti kaks erinevat vanandamata bituumeniproovi, millest ühte kasutati segu AC 16 surf valmistamiseks ning teist AC 32 base segamiseks. Esialgsete katsetuste tulemusel aga selgus, et bituu- menid olid praktiliselt identsete näitajatega ning seetõttu mindi edasi ühe bituumeniprooviga. Katsetuste käigus muudeti RTFOT seadme sisendparameetreid (temperatuur, vanandamise kestus, õhuvool) ning vaadati, mil määral avaldab see mõju bituumeni kahe- le põhilisele vananemist iseloomustavale näitajale, milleks on penetratsioon ja pehmenemistäpp (tabel 1). Samuti uuriti, kas stan- dardse RTFOT katse puhul esineb tulemustes erinevus, kui kasutada kaht erinevat standardis EVS-EN 12607-1:2014 lubatud klaasanu- mate tüüpi (joonis 3, tabel 2). RTFOTi temperatuuri muutmine on kajastuv vanandatud bituu- meni penetratsioonis ja pehmenemistäpis. Vanandamise tem- peratuuri kasvades bituumeni penetratsioon väheneb ning peh- menemistäpp tõuseb. Ÿ RTFOTi ajalise kestuse muutmine on samuti kajastuv vanan- datud bituumeni penetratsioonis ja pehmenemistäpis. Vanan- damise kestuse suurenedes bituumeni penetratsioon väheneb ning pehmenemistäpp tõuseb. Ÿ Kõigi kolme esitatud õhuvoolu juures vanandatud bituumeni penetratsioonis ei esinenud märkimisväärset erinevust, jäädes vahemikku 46–47 x 0,1 mm. Ÿ Kõigi kolme esitatud õhuvoolu juures vanandatud bituumeni pehmenemistäpi tulemused näitaks justkui, et õhuvoolu tõustes muutub pehmenemistäpp madalamaks. Ÿ Järeldused tabel 1 põhjal: Ÿ RTFOTi õhuvoolu mõju paremaks mõistmiseks soovitab autor edasiste uurimistegevuste käigus rakendada suuremat õhuvoo- lu vahemikku kui ± 500 ml/min.

Järeldused tabeli 2 põhjal: Ÿ

RTFOT katsel kasutatavate klaasanumate kuju ei avalda mõju vanandatud bituumeni penetratsioonile ja pehmenemistäpile.

Katse 2: Tehasest ning objektilt võetud segudest AC 16 surf ja AC 32 base bituumeni eraldamine ning selle võrdlemine erinevatel RTFOT tingimustel vanandatud bituumeniga. Selleks, et hinnata standardse RTFOTi pädevust imiteerida asfalt- segu koosseisus oleva bituumeni lühiajalist vananemist ning võrrel- da reaalse vananemise tulemusi ka muudetud RTFOT parameetrite korral saadud väärtustega, võeti lisaks kahele bituumeniproovile tehasest ka valmissegatud AC 16 surf ja AC 32 base segude proovid ning sama protsessi korrati ka objektil laoturi juures. Mõlema segu puhul oli transpordi aeg tehasest objektile ca 45 minutit ning välis- temperatuur transpordi käigus jäi vahemikku 8–10 °C. Tehasest ja objektilt võetud segudest eraldati bituumen ning sooritati samuti penetratsiooni ja pehmenemistäpi mõõtmised. Kuna AC 32 base segamiseks kasutatud bituumen ning AC 16 surf segamiseks kasu- tatud bituumen olid praktiliselt samade omadustega, siis saab tabe- lis 1 esitatud katsetulemusi kõrvutada mõlemast segust eraldatud bituumeni tulemustega. Penetratsiooni mõõtetulemused on esita- tud joonisel 4 ja pehmenemistäpi mõõtetulemused joonisel 5. Järeldused jooniste 4 ja 5 põhjal: Ÿ Asfaltsegu koosseisus vananeb bituumen intensiivselt nii segu segamise käigus kui ka selle hilisema transpordi jooksul teha- sest objektile. Ÿ Katsetatud segu AC 16 surf koosseisus oleva bituumeni lühiaja- list vananemist (penetratsiooni ja pehmenemistäpi muutuse põhjal) imiteeris kõige täpsemalt standardsetel tingimustel läbiviidud RTFOT. Ÿ Katsetatud segu AC 32 base koosseisus oleva bituumeni lühi-

72

TEEJUHT / NR 5

Powered by