Teejuht kevad 2023

teatud, kes millega tegeleb, kes mille eest vastutab ja milline on tervikpilt.

Kui saame öelda, et tuleme säilitamisega toime, alles siis saame liikuda arendamise juurde. Samas teame, et lähiaastatel on aren- duse võimalused kahanenud minimaalseks – see ongi üks suuri- maid muresid. Siit omakorda tekib küsimus, kust leida motivatsiooni ägedate projektide planeerimiseks ja projekteerimiseks, kui ei tea, millal need üldse ehitusse võivad minna. See võib tekitada inimestel motivatsioonikriisi. Ent kui oleks pikk plaan, kus kirjas ajaline mõõde, siis oleks inimestel kindlasti rohkem sära silmis – teatakse, mille nimel tööd tehakse. Loodetavasti saame uue valitsuse, kellega saab diskussiooni pidada ja sõlmida pikemaid kokkuleppeid. Seni on iga valitsus üritanud vähemalt korra või paar teehoiukava ümber kirjutada lühikestest plaanidest tulenevalt. Meie siiski ootame pikemat perspektiivi ja kokkulepet – planeerimiste, sisuliste tööde ja nimekirjade koostami- sega tuleme hästi toime. Lisaks siis muidugi pikem visioon. Kasvõi seegi, kas meie põhi- maanteed peaksid olema neljarajalised või mitte? Liiklusohutuse mõttes on see kindlasti oluline, sest põhimaanteedel on suurem liiklusintensiivsus. Samas kui investeerime suuri summasid, siis liikleja tahab midagi vastu saada – ennekõike ohutust, et elusa ja tervena sihtpunkti jõuda, ning vahemaa kiiremat läbimist. Usun, et sel juhul liiklejad mõistavad neid sadu miljoneid paremini, mis ehituseks on kulunud. Pean nentima, et ohutuse tase Eesti teedel ei ole väga hea. Viimastel aastatel on liikluses hukkunud igal aastal umbes viiskümmend inimest. Meie soovime nullvisiooni raames jõuda sinnani, et meie teedel ei saa keegi hukka või raskelt viga. Ent siin ei saa olla ainus vastutaja Transpordiamet tee omanikuna, vaid kõik osalised ja kogu ühiskond peavad jätkuvalt panustama. Kindlasti jääb Transpordi- ametile roll olla liiklusohutuse teemadel eestkõneleja ja vedaja.

Saime tõesti palju kriitikat väljastpoolt, näiteks Euroopa Lennu- ohutusametilt, kes ei mõistnud meid, sest lennunduse ohutus- vastutus oli meie organisatsioonis jagatud kolme teenistuse all- üksuste vahel. Mõistan ühtpidi eelmise juhtkonna suunda, kuhu taheti jõuda, et kõikide teenuste protsessid võiksid olla sarnased ning neid käsit- letaks ühtemoodi kõikide transpordiliikide üleselt. Samas enne Transpordiameti loomise otsust uurisime ja analüüsisime Soome ja Rootsi näiteid, kus katsetati protsessi- või teenuspõhist vaadet, kolistati veidi ämbrit ning paari aasta möödumisel muudeti struk- tuur tagasi põhivaldkondade keskseks. Need olid riskid, mida soovi- tati analüüsis vältida. Kahjuks otsustas Eesti õppida oma, mitte teiste vigadest. See oleks minu juhtimises osalemisel kindlasti jää- nud tegemata. Surve muudatusele oli minu tulles suur nii asutuse seest kui ka väl- jast, rõhutaksin isegi sisemist survet rohkem. Seega oli igati mõistlik seni tehtut võimalikult ruttu teatud määral tagasi keerata ja edasi liikuda koos uute mõtetega. Ma kindlasti ei taha teha muudatusi pidevalt. Pigem otsin tasakaalu ajaga kaasas käimise ja stabiilsuse vahel. Kõikidele töötajatele on teatud stabiilsus vajalik, sest pidevad muudatused tähendavad kompetentsi kadu igas organisatsioonis, ükskõik kui hästi muuda- tusi ette ka ei valmistataks. Võtsime praegu teadliku riski, et me peame selle veel kord läbi tegema, sest muidu võib edasine spetsia- listide kaotus olla veel suurem. Viimasel ajal on suure tähelepanu all olnud teede rahastuse märkimisväärne kahanemine. Kuidas see mõjutab meie teehoiu valdkonda? Tundes teehoiu valdkonda kõige rohkem, siis on kogu aeg öeldud, et meil on selles valdkonnas vaja pikki plaane ja kokkuleppeid. Kiired sihimuutused ei ole väga mõistlikud: ühelt poolt kaotame osa tehtud tööst ja rahast, teistpidi on mis tahes otsuste elluviimine küllalt pikk protsess. Näiteks tekib poliitiline tahe ehitada mingi lühike teelõik, siis protsessi algusest füüsilise ehituse alguseni läheb aega vähe- malt neli kuni kuus aastat. See ei toimu kiiremini. Me peame jätkuvalt tähtsustama pika plaani olemasolu, ent peame ka ise valmistuma, et poliitiliste otsuste saabudes saaksime teatud töid kiiremini realiseerida. Mõeldes teedevõrgule tervikuna, siis praegu oleme seisukorras, kus hädavaevu tegeleme olemasoleva säilitamisega ja anname juba sealgi järele. Näeme ju kõik, et talv on toonud kaasa tõsise teede lagunemise. Põhjuseks kindlasti ka kliimamuutus, kus viimastel talvedel on temperatuur kõikunud pidevalt nullkraadi ümber, mis mõjub teekatete elueale katastroofiliselt. Seega oleme keskendunud teedevõrgu säilitamisele, et kattega teed ja kruusateed oleksid võimalikult tasased ja sõidetavad. Kruusa- teede mustkatte alla viimisest lähiaastatel me enam ei räägi, vaid püüame need hoida sõidetavad ja suviti tolmuvabad, tagamaks nende teede ääres elavatele inimestele normaalse elukeskkonna.

Transpordiameti teine oluline valdkond on lennundus. Millised on selle valdkonna arengusuunad ja eesmärgid lähiajal?

Struktuuri tagasi muutmise juures üks olulisemaid argumente oli, nagu ma eelnevalt mainisin, lennunduse tervikpildi puudumine organisatsioonis. Lennundus on kolmest transpordiliigist kõige enam reguleeritud nii Eesti kui ka Euroopa Liidu õigusruumis. Peame järgima rahvusvaheliselt kokku lepitud reegleid ning toimetama ootuste kohaselt nii lubade menetlemisel kui ka järelevalve toimimisel. Kahjuks on see valdkond Eestis ikka veel alamehitatud. Meil tegeleb lennuohutuse ja järelevalvega napilt 30 inimest, ent tegelikult peaks see koosseis Euroopa standardite järgi olema kuni 60 inimest. Peame arutama ministeeriumide ja poliitikutega, kas ja kuidas leia- me lisarahastust, et lennundusvaldkond vajalikul määral mehitada. Kas seda tehakse läbi riigieelarve rahastuse suurendamise või tuleb luua teenuspõhine rahastusmudel, kus ettevõtted riigilõivu kaudu või mõne muu tasuna maksaksid teenuste eest, mida Transpordi- amet järelevalveorganina peab tegema. Lennunduses on kindlasti põnev teema üha kasvav droonide vald- kond. Meie õhuruum on tulevikus üha enam droone täis, mistõttu on lennunduse inimeste jaoks oluline seadusandluse ja meie teenuste

9

TEEJUHT / NR 5

Powered by