Teejuht suvi 2023

Mullu paigaldas Transpordiamet Eesti–Läti piiri ülese targa liikluskorralduse projekti SMART E263/E77 raames Tallinna–Tartu–Võru– Luhamaa maanteele 43 uut muutuvteabega liiklusmärki, 13 infotablood, neli liikluskaamerat ja kolm teeilmajaama. allinna–Kose 2 + 2 sõidurajaga teelõik on nüüd 6.–40. kilo- T meetrini täies ulatuses operatiivselt liiklusjuhitav, moodus- tades varem rajatud Kose–Võõbu ja lähiajal tööle rakendu- vate Võõbu–Mäo uue teelõigu VMS-märkidega ühe tervikliku lõigu Tallinna ja Tartu vahel, mis annab liiklejatele kuni 10 minutit aja- säästu. Mäo ja Luhamaa vahelisele 1 + 1 teelõigule paigaldati oluliste ristmi- ke piirkonda muutuvteabega liiklusinfotablood, mis kuvavad vaja- dusel hoiatusmärke ning võimaldavad näidata ka ümbersõidu tee- konda teesulgemiste korral. „Uuendus tähendab liiklejatele ilmastiku- ja liiklusoludega kohan- duvaid piirkiiruseid ja operatiivset liiklusteavet,“ selgitas Transpordi- ameti intelligentsete transpordisüsteemide arendusjuht Kristjan Duubas. „Projektiga rajatav dünaamiline liiklusjuhtimine ja liiklejate teavitamine annab 2 + 2 teelõikudele paindlikkuse, mis võimaldab rakendada ilmastiku- ja liiklusoludele vastavaid kiiruspiiranguid ning lubab talvel heade sõiduoludega suuremaid piirkiirusi kuni 110 km/h, millega saavutatakse oluline sõiduaja kokkuhoid.” Uudsed elektroonilised liiklusmärgid on Duubase kinnitusel kõigile liiklejatele hästi nähtavad ja aitavad teeomanikul suhelda liiklejatega kõige ohutumal viisil, andes just neile vajaliku teabe õigeaegselt ning õiges kohas. „Kui 2 + 2 teedel on peamine kiiruse reguleerimine, siis 1 + 1 maan- teedel suuremate liiklussõlmede ja valupunktide eel liiklejate infor- meerimine,” täpsustas ta. „Ka kõrgema kategooria teede seisundi tagamiseks on ette nähtud talihooldega mitu tundi, kuid just need tunnid on kõige ohtlikumad. Meil on teede jälgimissüsteemi kaudu täpne info, kui kuskil teeolud järsult muutuvad ning teabetablood ja nutikad märgid võimaldavad ohuhoiatuse kiiresti liiklejateni viia.” Arvestades, et Eesti autopargi keskmine vanus on 13 aastat ja palju- des masinates pole moodsaid infosüsteeme, on maanteede eel- hoiatustel liiklusohutuse suurendamisel oluline roll. „Praegu juurutatud nutikate märkide süsteemi perspektiiv on arves- tatud 10–15 aastaks. Eks näis, kuhu tehnoloogiad selleks ajaks are- nevad,” pakkus Duubas. Uut infot saab uuendada minutitega Kõik paigaldatud liiklusmärgid on ühendatud Transpordiameti kesk- sesse süsteemi, millega opereerib ameti maanteeliikluse juhtimis- keskus. Liiklusmärkide näite kuvatakse reaalajas ka liiklusportaalis Tarktee.

Viljar Nurme KOMMENTAAR

Traffest OÜ juhatuse esimees

Joonas Laks

Traffest OÜ projektijuht

Fotod: Traffest OÜ

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa sõnul andis tarkade märkide kasutuselevõtt kolm olulist efekti: vähenes liiklejate ajakulu, paranes liiklusohutus ja liiklusjuhtimine muutus paindlikumaks. „Tallinna piirist Koseni paigaldatud elektroonilistel liiklusmärkidel kuvatavat piirkiirust on võimalik vastavalt ilmaoludele operatiivselt muuta. Trassile paigaldatud ilmajaamad edastavad viieminutilise intervalliga liiklusjuhtimiskeskusesse teavet ja soovitusi sõidu- kiiruse muutmiseks, mida juhtimiskeskus kinnitab või jätab kinnita- mata,” selgitas Vaikmaa ja lisas, et näiteks häirekeskuse teated jõua- vad tabloodele mõne minutiga. Lisaks võimaldavad teabetablood liiklejatele edastada kiireid teateid liiklusolude muutumisest, mida näevad liiklejad hoiatuse saanud teelõigu eel. „Imavere ja Võru vahel on kümmekond sellist tablood. Kuvame sinna teavet teeolude muutumisest, näiteks talvel libeduseohust, liiklus- õnnetustest või muudest takistustest, ümbersõitudest või teetöö- dest. Maanteelt esmase info saamise järel saavad liiklejad juba otsi- da lisateavet täiendavatest infoedastuskanalitest,” märkis liiklus- juhtimiskeskuse juht. Ta tõdes, et põhjapanevamate analüüside tegemiseks on möödu- nud sügisest rakendunud süsteem töötanud veel liiga vähe, kuid ilmselgelt hoiavad teeolusid arvestavad märgid kokku liiklejate aega, eriti talvel, kui head teeolud võimaldavad kiiremini sõita, teeolusid täpsemini arvestav liiklusjuhtimine suurendab ohutust ja on muut- nud liiklusjuhtide töö paindlikumaks. 30 erinevat asukohta oli ehitajale katsumuseks Liiklusmärgid ja kaamerad paigaldas Traffest OÜ ning teeilma- jaamad Kiirwarren KL OÜ. Traffest on olnud Transpordiameti partner põhimaanteede dünaamiliste liikluskorraldussüsteemide väljaehita- misel juba 2017. aastast, mil valmis esimene selline projekt SMART E67 Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel.

63

TEEJUHT / NR 6

Powered by