Teejuht kevad 2023

VESI

Fotod: Transpordiamet

Kohtumised kõikide huvitatud osalistega on olnud vajalikud, et valideerida kõik

Kontseptsiooni käigus loodi parvlaeva virtuaalne mudel, millele on visualiseeritud nii laeva tehnilised lahendused kui ka tellija soovid.

tingimused alates jõuallikatest kuni jääklassi, korpuse materjali ja kliendi- teenusteni välja.

Parvlaevas ootab külastajaid kaasaegne ja hubane interjöör.

kanali pideva süvendamise ja veetaseme kõiku- misega seotud väljakutsed, millest sõltuvad lae- va kaalu, mahutavuse, püstuvuse ja süvisega seotud tehnilised näitajad. Kohtumiste, arvutuste ning modelleerimise tule- musel töötas Deltamarin Ltd. välja kontsept- siooni, mille järgi sõidab uus hübriidlaev kesk- konnasõbralikel kütustel – peamiselt, kaldalt elektrienergiaga laetud akutoitel või vesinikust toodetud elektrienergiaga, mida toodetakse laeval kütuseelementide abil. Autotekile mahub umbkaudu 200 sõiduautot (või 16 suurveokit koos umbes 50 sõiduautoga). Laeva mahuta- vuseks tuleb kokku veidi üle 1000 ja rajameetri süvis 3,5 meetrit. Laeva saab kastutada nii Saaremaa kui ka Hiiumaa liinil. Laeva projekteerimise ja ehitamise ettevalmis- tustega samaaegselt on käinud laevale sobiva sadamataristu loomine, millega tegeleb taris- tuid haldav Saarte Liinid. „Selleks, et kalda elektrilaadimistaristu parvlaeva akude laadi- mise jaoks Virtsu–Kuivastu liinil õigeaegselt valmiks, on Saarte Liinidele antud tänaseks vajalik info nii finantseerimise kui ka laevaliinile elektriühenduse taotlemiseks,“ kinnitab Bratkov. Sama head koostööd loodab ta Saarte Liinidega teha kuni projekti valmimiseni. Praeguse kava järgi valmistab Transpordiamet kontseptsooni alusel ette parvlaevade projek- teerimise ja ehitamise riigihanke ning uus laev peaks eelduste kohaselt esimesi reisijaid hak- kama vedama 2026. aastal.

Keskkonnasõbralikel kütustel sõitev laev on ristkasutatav ja hakkab sõitma nii Saaremaa kui ka Hiiumaa vahelistel laevaliinidel.

Eraldi kiidab Bratkov veel Eesti Mereakadeemiat küberturvalisuse, digitaalse kaksiku ja parvlaeva autonoomsuse ehk iseliikuvuse taseme valideerimise arendamise eest. Digitaalne kaksik aitab laeval analüüsida digitaalseid andmevooge ja kõrvutab neid ajalooliste andmetega. Kõrgekvaliteedilist andmeanalüüsi kasutavad laeva juhtimis- süsteemid, aga ka kaldal asuv operatsiooni- ja simulatsioonikeskus, mis on aluseks laeva autonoomsele liikumisele ja operaatorite täiendkoolitamisele. See ei tähenda, et laev sõidab ilma meeskonnata ja järelevalveta, vaid, et teatud navigeerimise (kaasa arvatud dokkimine ja sildumine) lõikudel, tööprotsessid masinaruumis, sõidukite laadimisel ja lossimisel või klientide teenindamisel saavad protsessid toimuda täielikult ilma laevameeskonna sekkumiseta. „Kohtumised kõikide huvitatud osalistega on olnud vajalikud, et valideerida kõik tingi- mused alates jõuallikatest kuni jääklassi, korpuse materjali ja klienditeenusteni välja,“ sõnab Bratkov ja toob näitena veel Heltermaa–Rohuküla laevateel paikneva Rukki

30

TEEJUHT / NR 5

Powered by