Teejuht kevad 2023

MAA

UUDISED Eesti tasaseim tee on valitud

Romet Raun , Teede Tehnokeskus AS mõõtmiste projektijuht

2022. aastal ehitatud siledaima teelõigu võistlusel pälvis esikoha teelõik Rakvere–Rannapungerja maanteel kilomeetritel 10–15, mille ehitas Verston – ettevõte võitis sama tiitli ka mullu. eede Tehnokeskuse auhinna andis üle Romet Raun ja T tunnustuse võttis vastu Marek Aun Verstonist. Teede Tehnokeskuses mõõdab teede tasasust mõõtmis- insener Egon Horg, kes on seda tööd teinud juba üle 20 aasta. Mis on tasasus ja miks seda mõõdetakse? Teekatte tasasus ja ebatasasus mõjutavad otseselt tee- kasutajate kulusid ning on ühed peamistest seisukorra hinda- mise parameetritest. Nende abil saab hinnata teedevõrgu seisukorrast põhjustatavat kulu ning remonditöödega saavu- tatavat majanduslikku tulu. Teekatte tasasust iseloomustava näitajana kasutatakse IRI-arvu ( International Roughness In- dex ), mis on rahvusvaheliselt heakskiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus ning mis arvutatakse standardse sõi- duki kere vertikaalsuunaliste võngete summana etteantud teelõigule (reeglina 100 m), mõõtühikuks on mm/m. IRI-arvu leidmisel kasutatakse maailmapanga välja töötatud algo- ritmi. Kuidas tasasust mõõdetakse? Teekatte tekstuuri defineeritakse absoluutselt tasase katte pinna vertikaalsuunaliste ebatasasustena. World Road Association (PIARC) on kehtestanud standardi tekstuuri kate- gooriate jaotamiseks lainepikkuse alusel. Need kategooriad sisaldavad mikrotekstuuri (lainepikkustel alla 0,5 mm), mak- rotekstuuri (0,5–50 mm), megatekstuuri (50–500 mm) ja ta- sasust (lainepikkustel 500 mm – 50 m).

AS Teede Tehnokeskus kasutab teekatete tasasuse ja tekstuuri mõõtmiseks laserseadet Laser Texture Meter LTM-1. Seade läbib iga-aastase kontrolli ja kalibreerimise tootja juures, lisaks osaleb regulaarselt VTI (Rootsi riiklik teede- ja transpordiuuringute instituut) korraldatavatel võrdlustestidel Rootsi teedel, mis annab kindluse, et tehtavad mõõtmised on võrreldavad Soomes ja Rootsis tehtavate mõõtmistega. Tasasuse areng viimastel aastatel: boonussüsteem Uute teekatete valmimisjärgsetel mõõtmistel on parimad keskmise tasasuse väärtused viimastel aastatel olnud suurusjärgus 0,6 mm/m. Positiivse tendentsina on sellegipoolest näha, et üldine keskmine on aina enam paranemas. Seda toetab kindlasti Trans- pordiameti rakendatud boonussüsteem, mis innustab ehitajaid maksimaalselt pingutama. Boonussüsteemi näol on tegemist lähenemisega, kus töövõtjal tekib võimalus teenida teatavat lisa- tasu, kui paigaldatud asfaltkatte kvaliteet ületab ettenähtud kvali- teedinõuded. Praegus-ajal on boonust võimalik teenida asfaltkatte tasasuse ja paigaldustemperatuuri ühtluse eest. Metoodika ja sõltumatus Eesti suurim teedeala ekspertiisibüroo, riigiettevõte AS Teede Tehnokeskus, teeb Eesti riigiteedel igal aastal hulga erinevaid sei- sundimõõtmisi. Peale iga uue teekatte paigaldamist on töövõtjatel kohustus määrata ühe parameetrina ka teekatte tasasus. Vastu- võtukatsetel ja -mõõtmistel on õiguslikud tagajärjed – nende alusel makstakse välja või jäetakse välja maksmata sajad miljonid. Usal- dusväärse ja objektiivse tulemuse saavutamiseks tuleb rangelt järgida Transpordiameti kirjeldatud protsessi, seetõttu peab Eestis kõik seisundimõõtmised tegema sõltumatu ja pädev mõõtja. Konkurss „Tasane tee” AS Teede Tehnokeskus mõõdab eritehnikaga Eesti uute ja rekonst- rueeritud teede kvaliteeti ning tasasus määratakse rahvusvahelise metoodika (ingl International Roughness Index , IRI) järgi. 2023. aastal mõõdeti vastuvõtukatsete raames tasasust kokku umbes 80 teelõigul üle Eesti. Traditsiooniks on saanud, et iga hooaja lõpus

82

TEEJUHT / NR 5

Powered by