Teejuht talv 2022

MAA

Eva Äkke taasiseseisvunud Eesti tihedast koostööst naabritega ärast Eesti taasiseseisvumist arenesid tihedad koostöö- P suhted Eesti, Soome ja Rootsi maanteeametite vahel. Igal meie teedevalitsusel oli oma sõpruspiirkond Soomes. Meie mees Havannas ehk Rootsi Maanteeametis oli seal töötav välis- eestlane Sven Hansson. Sven oli tõeline Eesti patrioot ja tema eest- vedamisel algasid Rootsis nii praktilised kui ka teoreetilised kooli- tused. Neist oli suur abi, sest see, mis sealsete kolleegide jaoks oli juba igapäevane, oli meie inseneride jaoks uus. Veelgi tihedamad sidemed olid Eesti ja Soome maanteeameti vahel. Põhjanaabritelt saime nende tosin aastat kasutusel olnud Sisu hooldeautosid ja Vammase teehöövleid. Soomlaste jaoks oli see vana, oma aja ära töötanud teehooldetehnika, meie masinameeste jaoks kõva tehnikaime. Peaasi oli tagada, et masinad kestaksid Eesti teedel veel aastaid. Soome Maanteeametil oli toimiv sisekoolituste süsteem – parima- test töötegijatest olid välja õpetatud ametikaaslaste koolitajad. Näiteks olid meie mehhanismijuhtide sagedased õpetajad Veiko Montola, Tarmo Päivio, Martti Kojo ja Tabio Virokannas. Õpetati töö- võtteid ja Sisu autode hüdraulikasüsteemide hooldust. Toimusid praktilised teehöövlijuhtide koolitused kruusateede hoolde vallas. Õpe toimus kohapeal, st teehöövli kabiinis istusid nii juht kui ka soomlasest instruktor. Meie teemeistrite, meistrite, liikluskorraldusspetsialistide ja ehituse projektijuhtide kahe-kolmepäevased väliskoolitused toimusid Soome Maanteeameti korraldusel riigi eri piirkondades. Tavaliselt koosnes koolitus auditoorsest ja praktilisest osast, st loengutel räägitule järgnes väljasõit teedeobjektidele ja teemeistripiirkonda- desse. Sellest oli palju abi, sest insener kuuleb kõrvadega ja näeb silmadega. Olemasolevate rahaliste vahendite piires alustati meie teemeistripiirkondades töökodade ja töömeeste olmeruumide välja- ehitamist. Need, kellel oli rohkem vahendeid, rajasid kaasaegsed remonditöökojad. Soome tehnilised koolitused toimusid tõlgi Ann Tamme vahendu- sel – tema valdas teedevaldkonna termineid perfektselt. Mäletan seika, kus Ann pidi minema äsja valminud Häädemeeste teemeistri- piirkonna remonditöökoja kanalisse koos Eestisse saabunud Soome Sisu-koolituse instruktoritega. Taskulampide valguses uudistati õhtul sinna toodud Pärnu Teedevalitsuse tuttuut Scania hooldeautot. Üritasime soomlaste eeskujul alustada oma sisekoolitajate süs- teemi rajamist. Valisime välja viis tublit teehöövlimeest Eestimaa eri- nevatest piirkondadest. Kõik viis läbisid Soome Maanteeameti korraldatud teehöövlijuht-instruktori koolituse. Paraku ei saanud as- jast asja, sest algas meie teedevalitsuste erastamisprotsess ja kõigil uutel struktuuriüksusel läks endalgi head teehöövlimeest vaja. Algas uus sajand, mil iga tegevus sai rahalise mõõtme.

Üritasime soomlaste eeskujul alustada oma sisekoolitajate süsteemi rajamist. Valisime välja viis tublit teehöövlimeest Eestimaa erinevatest piirkondadest. Kõik viis läbisid Soome Maantee- ameti korraldatud teehöövlijuht-instruktori koolituse.

sekkunud. Näiteks oli ükskord ilma eelneva hoiatuseta sõidu- rajal äkki ees kraavi kaevav kopp.“

Eva peab end õnnelikuks, et on juhuse tahtel sattunud tööle teedevaldkonda. „Kuigi see on meestekeskne ala, tuleb tõdeda, et mehed on maailma parimad kolleegid. Nad on alati sinu jaoks olemas,“ kinnitab naine. Vahel jääb tal kripeldama, et ehk on ta mõne kolleegi suhtes olnud liiga karm: „Kui midagi on ikka halvasti, siis julgen seda ka välja öelda, aga võib-olla olen teinud seda mõnikord liiga otsekoheselt. Kui aga midagi kahetseda, siis ehk ainult seda, et aastad on nii ruttu läinud!“ Eva on teedevaldkonna pisikuga nakatanud ka oma suguvõsa: tema vennapoeg Martti lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli teede- insenerina ja töötab noore projektijuhina Võrumaal OÜs Aigren. Maagilised numbrid Aasta 2022 on olnud Eva Äkkele tööalaste tähtpäevade poolest rikas. Jaanuaris väljastas ta 10 000. koolitustunnistuse, mille omanikuks sai staažikas teedeinsener Vello Voolaid Leonhard Weiss Viater OÜst teehoiutööde ehitusjärelevalve täienduskoolitusel osalemise eest. Mai alguses täitus Eval 30 aastat töötamisest ASis Teede Tehnokeskus, sellest u 28 aastat täienduskoolituse valdkonnas. 2023. aasta suvel ootab korraldamist 30. riigiteede suvine korrashoiuseminar, endise nimega Teemeistri päevad.

92

TEEJUHT / NR 4

Powered by